Skip to content
Home » Cách Chụp Màng Hình Laptop? Top 48 Giải Đáp Nhiều Người Xem

Cách Chụp Màng Hình Laptop? Top 48 Giải Đáp Nhiều Người Xem

Có phải bạn đang muốn tìm bài viết về chủ đề “cách chụp màng hình laptop” phải không? Chúng tôi cung cấp toàn bộ thông tin về chủ đề này tại website https://ph.taphoamini.com, trong chuyển mục: da.taphoamini.com/wiki. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời chi tiết cho chủ đề này ngay bên dưới, vui lòng đọc tiếp đến cuối cùng bài viết để hiểu rõ hơn về chủ đề bạn đang tìm.

  1. Bước 1: Bạn nhấn phím Prt Sc SysRq hoặc Prt Sc hay Prt Scr trên bàn phím laptop để chụp ảnh toàn màn hình.
  2. Bước 2: Mở phần mềm Paint và dán ảnh ra bằng cách dùng tổ hợp phím Ctrl + V hoặc nhấn trực tiếp vào biểu tượng Paste trên thanh công cụ.
  3. Bước 3: Vào File > Save hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S để tiến hành lưu ảnh.

Cách chụp ảnh màn hình máy tính, pc, laptop… win 7, 8, 10!

Cách chụp ảnh màn hình máy tính, pc, laptop… win 7, 8, 10!
Cách chụp ảnh màn hình máy tính, pc, laptop… win 7, 8, 10!Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về chủ đề cách chụp màng hình laptop tại đây:

7 cách chụp màn hình laptop Windows chỉ 3 giây – Phong Vũ

Phím tắt Print Screen có tên viết tắt PrtScn, đây là phím có sẵn trên bàn phím ở góc phải. Phím tắt có chức năng chụp toàn bộ màn hình hiển thị trên máy tính.

+ Xem thêm tại đây

{Hướng dẫn} Cách chụp màn hình máy tính laptop nhanh đơn …

1: Cách chụp màn hình máy tính laptop nhanh trong tích tắc … Bước 1: Bạn nhấn tổ hợp phím start Windows + Print Screen (hoặc Windows + Print Sc SysRq) (lúc này …

+ Xem tại đây

7 Cách chụp màn hình máy tính, laptop trên Win 10 nhanh nhất

– Nhấn tổ hợp phím Windows và phím PrtSc (Print Screen) ( Windows + PrtSc) ở trên bàn phím. Nếu phím PrtSc không có bất kỳ chữ, ký tự nào đi kèm …

+ Xem nhiều hơn ở đây

Cách chụp màn hình máy tính, chụp ảnh … – Quantrimang.com

Nhấn Windows Phím Windows + PrtSc hoặc Windows + Fn + PrtSc (Prtsc đi kèm với chữ có màu khác) để chụp …

+ Xem ở đây

Cách Chụp Ảnh Màn Hình Laptop Win 10 Phím Tắt – Phần Mềm

Nếu bạn muốn chụp ảnh màn hình toàn bộ màn hình và lưu nó dưới dạng tệp trên ổ cứng, không sử dụng bất kỳ công cụ nào khác, hãy nhấn Windows + PrtScn trên bàn …

+ Xem tại đây

Tổng hợp cách chụp màn hình laptop, máy tính Acer đơn giản …

Tổ hợp phím Windows + Print Screen giúp bạn chụp toàn bộ màn hình máy tính Acer. Ảnh sau khi chụp sẽ được lưu tự động trên thư mục của laptop.

+ Xem tại đây

Thông tin liên quan về chủ đề cách chụp màng hình laptop

< h 2 > H ư ớ n g d ẫ n c á c h c h ụ p m à n h ì n h l a p t o p , m á y t í n h đ ơ n g i ả n n h ấ t < / h 2 > Q u ả n M i n h H i ế u b i ê n t ậ p
Đ ã c ậ p n h ậ t 2 t h á n g t r ư ớ c
3 8 0 . 2 4 1
{ h 2 }
{ h 3 }
{ h 4 }
B ư ớ c 1 : B ạ n n h ấ n p h í m P r t S c S y s R q h o ặ c P r t S c h o ặ c P r t S c r t r ê n b à n p h í m l a p t o p đ ể c h ụ p ả n h t o à n m à n h ì n h .
B ư ớ c 2 : M ở p h ầ n m ề m P a i n t v à d á n ả n h b ằ n g t ổ h ợ p p h í m C t r l + V h o ặ c c l i c k t r ự c t i ế p v à o b i ể u t ư ợ n g P a s t e t r ê n t h a n h c ô n g c ụ .
B ư ớ c 3 : V à o F i l e & g t ; S a v e h o ặ c n h ấ n C t r l + đ ể t i ế p t ụ c l ư u ả n h .
C á c m ẹ o h a y v ớ i p h í m P r i n t S c r e e n :
Ở b ư ớ c 1 , n ế u b ạ n n h ấ n t ổ h ợ p p h í m A l t + P r t S c , h ệ t h ố n g s ẽ c h ụ p ả n h m à n h ì n h c ử a s ổ l à m v i ệ c c ủ a b ạ n t h a y v ì c h ụ p t o à n m à n h ì n h .
N ế u n h ấ n t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s + P r t S c , ả n h c h ụ p m à n h ì n h s ẽ t ự đ ộ n g đ ư ợ c l ư u v à o m á y t í n h t r o n g T h i s P C & g t ; P i c t u r e s & g t ; S c r e e n s h o t s , b ạ n s ẽ k h ô n g c ầ n t h ự c h i ệ n b ư ớ c 2 v à b ư ớ c 3 n h ư h ư ớ n g d ẫ n ở t r ê n n ữ a .
{ h 4 }
B ư ớ c 1 : N h ấ p v à o b i ể u t ư ợ n g h ộ p t h o ạ i ở b ê n p h ả i c ủ a t h a n h t á c v ụ đ ể m ở T r u n g t â m h à n h đ ộ n g .
B ư ớ c 2 : B ấ m v à o b i ể u t ư ợ n g S c r e e n S n i p đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h .
B ư ớ c 3 : S a u đ ó , m à n h ì n h s ẽ c h u y ể n s a n g m à u đ e n , b ê n t r ê n l à m ộ t t h a n h c ô n g c ụ n h ỏ g i ú p b ạ n c h u y ể n đ ổ i g i ữ a c á c c h ế đ ộ c h ụ p m à n h ì n h :
R e c t a n g u l a r S n i p : K é o v à t h ả đ ể c h ọ n v ù n g h ì n h c h ữ n h ậ t đ ể c h ụ p .
F r e e F o r m S n i p : K é o t h ả c h u ộ t đ ể c h ọ n v ù n g t r ố n g c ầ n b ắ n .
W i n d o w S n i p : D i c h u y ể n c h u ộ t q u a l ạ i g i ữ a c á c c ử a s ổ đ ể c h ọ n c ử a s ổ c ầ n c h ụ p .
C h ụ p t o à n m à n h ì n h : C h ụ p t o à n m à n h ì n h .
B ư ớ c 4 : S a u đ ó , h ì n h ả n h s ẽ đ ư ợ c s a o c h é p v à o C l i p b o a r d v à b ạ n c ầ n d á n n ó v à o m ộ t p h ầ n m ề m c h ỉ n h s ử a h ì n h ả n h ( c h ẳ n g h ạ n n h ư P a i n t ) đ ể l ư u l ạ i .
{ h 4 }
B ư ớ c 1 : V à o S t a r t , t ì m c h ữ S v à m ở p h ầ n m ề m S n i p & a m p ; S k e t c h . B ạ n c ũ n g c ó t h ể g á n p h ầ n m ề m v à o t h a n h t á c v ụ h o ặ c đ ư a n ó r a m à n h ì n h n ề n đ ể t h u ậ n t i ệ n c h o v i ệ c s ử d ụ n g s a u n à y .
B ư ớ c 2 : N h ấ n N e w t r ê n t h a n h c ô n g c ụ h o ặ c C t r l + N đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h .
B ư ớ c 3 : M à n h ì n h c h u y ể n s a n g m à u đ e n , t r ê n c ù n g c ó m ộ t t h a n h c ô n g c ụ n h ỏ g i ú p b ạ n c h u y ể n đ ổ i g i ữ a c á c c h ế đ ộ c h ụ p ả n h m à n h ì n h .
B ư ớ c 4 : Ả n h s a u k h i c h ụ p s ẽ đ ư ợ c t ự đ ộ n g d á n v à o p h ầ n m ề m , b ạ n c ó t h ể t ù y ý d ù n g b ú t , đ á n h d ấ u , c ắ t ả n h , . . . t r ư ớ c k h i l ư u .
{ h 4 }
B ư ớ c 1 : N h ấ n t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s + S h i f t + S đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h n h a n h . K h i đ ó m à n h ì n h s ẽ c h u y ể n s a n g m à u đ e n v à m ộ t t h a n h c ô n g c ụ n h ỏ x u ấ t h i ệ n c h o p h é p b ạ n c h ọ n c h ế đ ộ c h ụ p ả n h m à n h ì n h .
B ư ớ c 2 : S a u k h i c h ụ p , b ạ n d á n ả n h v à o p h ầ n m ề m c h ỉ n h s ử a ả n h ( n h ư P a i n t ) v à l ư u l ạ i .
V ì ả n h s a u k h i c h ụ p m à n h ì n h s ẽ t ự đ ộ n g đ ư ợ c s a o c h é p v à o C l i p b o a r d n ê n b ạ n c ó t h ể d á n v à s ử d ụ n g t r ự c t i ế p c h o m ộ t s ố m ụ c đ í c h k h á c m à k h ô n g c ầ n l ư u ả n h q u a P a i n t n h ư g ử i t i n n h ắ n c h o b ạ n b è , đ ă n g ả n h l ê n F a c e b o o k , s ử d ụ n g c h o v ă n b ả n W o r d . h o ặ c g h i c h ú , g ử i e – m a i l , . . .
{ h 4 }
B ư ớ c 1 : T ả i p h ầ n m ề m t ạ i đ â y . S a u đ ó t i ế n h à n h c à i đ ặ t n h ư b ì n h t h ư ờ n g .
P h ầ n m ề m c h o p h é p b ạ n c h ọ n n g ô n n g ữ m ặ c đ ị n h t r o n g q u á t r ì n h c à i đ ặ t , b ạ n c ó t h ể đ ổ i s a n g n g ô n n g ữ t i ế n g V i ệ t đ ể t h u ậ n t i ệ n c h o v i ệ c s ử d ụ n g s a u n à y .
B ư ớ c 2 : S a u k h i c à i đ ặ t x o n g , p h ầ n m ề m s ẽ t ự đ ộ n g đ ư a v à o n ú t P r i n t S c r e e n t r ê n b à n p h í m c ủ a b ạ n .
S a u đ ó m ỗ i l ầ n n h ấ n P r i n t S c r e e n , p h ầ n m ề m s ẽ h o ạ t đ ộ n g , c h o p h é p b ạ n c h ọ n v ù n g h ì n h c h ữ n h ậ t đ ể c h ụ p t r ê n m à n h ì n h . S a u đ ó b ạ n c ó t h ể d ù n g b ú t đ ể v ẽ , t ô m à u , đ á n h d ấ u , . . . l ê n b ứ c ả n h v à l ư u t r ự c t i ế p m à k h ô n g c ầ n q u a p h ầ n m ề m c h ỉ n h s ử a ả n h l ầ n 2 .
L i g h t s h o t g i ú p c h o v i ệ c c h ụ p ả n h c ủ a b ạ n t r ở n ê n t h u ậ n t i ệ n h ơ n s o v ớ i c á c t h a o t á c c h ụ p ả n h t h ô n g t h ư ờ n g . N g o à i v i ệ c c h o p h é p b ạ n c h ỉ n h s ử a ả n h t r ự c t i ế p , n ó c ũ n g g i ú p b ạ n d ễ d à n g s a o l ư u ả n h v à i n c h ú n g . H ơ n n ữ a , p h ầ n m ề m c ò n h ỗ t r ợ t ì m k i ế m n h a n h c á c h ì n h ả n h t ư ơ n g t ự b ằ n g G o o g l e I m a g e s , r ấ t c h u y ê n n g h i ệ p .
{ h 3 }
{ h 4 }
S ử d ụ n g t ổ h ợ p p h í m C o m m a n d + S h i f t + 4 đ ể c h ụ p ả n h b ê n t r o n g k h u n g h ì n h c h ữ n h ậ t m à b ạ n k é o v à t h ả .
S ử d ụ n g t ổ h ợ p p h í m C o m m a n d + S h i f t + 3 đ ể c h ụ p ả n h t o à n m à n h ì n h .
S ử d ụ n g t ổ h ợ p p h í m C o m m a n d + S h i f t + 4 + S p a c e b a r ( p h í m c á c h ) đ ể c h ụ p ả n h t ừ n g t h à n h p h ầ n g i a o d i ệ n . B ạ n d i c h u y ể n c h u ộ t q u a l ạ i g i ữ a c á c c ử a s ổ , k h i đ ó c ử a s ổ đ ã c h ọ n s ẽ c h u y ể n s a n g m à u x a n h l a m , h ã y n h ấ p c h u ộ t đ ể t i ế p t ụ c c h ụ p ả n h c ử a s ổ đ ó m ộ t m ì n h . S a u k h i c h ụ p , ả n h s ẽ t ự đ ộ n g đ ư ợ c l ư u v à o m à n h ì n h c h í n h d ư ớ i đ ị n h d ạ n g P N G . N ế u b ạ n v ẫ n n h ấ n p h í m C t r l k h i n h ấ n g i ữ c á c t ổ h ợ p p h í m t r ê n , ả n h c h ụ p m à n h ì n h s ẽ đ ư ợ c l ư u v à o b ộ n h ớ t ạ m ( C l i p b o a r d ) t h a y v ì t ạ o t ệ p h ì n h ả n h t r ê n m à n h ì n h c h í n h .
{ h 4 }
G r a b l à m ộ t ứ n g d ụ n g c h ụ p ả n h m à n h ì n h đ ư ợ c t í c h h ợ p s ẵ n c h o h ệ đ i ề u h à n h m a c O S , t ư ơ n g t ự n h ư C ô n g c ụ S n i p p i n g c ủ a W i n d o w s .
N g o à i 3 c h ứ c n ă n g c h ụ p ả n h c h í n h l à S e l e c t i o n ( n h ư C o m m a n d + S h i f t + 4 ) , S c r e e n ( n h ư C o m m a n d + S h i f t + 3 ) , W i n d o w s ( n h ư C o m m a n d + S h i f t + 4 + S p a c e b a r ) , t h ì G r a b c ò n h ỗ t r ợ c h ứ c n ă n g h ẹ n g i ờ c h ụ p ả n h m à n h ì n h .
S a u k h i n h ấ n S t a r t T i m e r , p h ầ n m ề m s ẽ b ắ t đ ầ u đ ế m n g ư ợ c đ ế n 1 0 g i â y đ ể b ạ n c h u ẩ n b ị t r ư ớ c k h i b ắ t đ ầ u c h ụ p ả n h t o à n m à n h ì n h .
K h u y ế n m ã i m á y t í n h x á c h t a y , ư u đ ã i l i ề n t a y !
P C g i ả m g i á c ự c k ỳ b ấ t n g ờ , c l i c k đ ể x e m n g a y !
H i v ọ n g r ằ n g b à i v i ế t n à y đ ã m a n g đ ế n c h o b ạ n n h i ề u t h ô n g t i n h ữ u í c h . M o n g b ạ n t h à n h c ô n g .
{ h 3 } < h 2 > 7 c á c h c h ụ p m à n h ì n h l a p t o p W i n d o w s c h ỉ 3 g i â y < / h 2 > C h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h x á c h t a y / m á y t í n h r ấ t d ễ s ử d ụ n g v à c ó t h ể l à v i ệ c c h ú n g t a l à m h à n g n g à y . N h ậ n n h ữ n g t h ấ t v ọ n g v ề t h i ế t b ị , n h ữ n g đ i ề u t h ú v ị đ ể c h i a s ẻ v ớ i b ạ n b è h o ặ c g i a đ ì n h . M ỗ i h ệ đ i ề u h à n h c h í n h W i n d o w s , m a c O S , A n d r o v à i O S c ó t h ể c ó m ộ t c á c h t i ế p c ậ n k h á c n h a u n h ư n g n h ì n c h u n g đ ề u đ ơ n g i ả n .
D ư ớ i đ â y l à h ư ớ n g d ẫ n c á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h H P , D e l l , A s u s . . .
{ h 2 }
N ế u n h ư đ ố i v ớ i n h ữ n g n g ư ờ i d ù n g W i n d o w s l â u n ă m , c á c h c h ụ p m à n h ì n h l a p t o p t h ư ờ n g c h ỉ l à x o a y n ú t P r i n t s c r e e n n ằ m ở g ó c t r ê n b ê n p h ả i b à n p h í m t h ì P h o n g V ũ s ẽ h ư ớ n g d ẫ n b ạ n n h ữ n g h ư ớ n g đ i m ớ i d ễ d à n g v à n h a n h c h ó n g .
{ h 3 }
C á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h b ằ n g p h í m t ắ t P r t S c n c h ắ c h ẳ n đ ã q u á q u e n t h u ộ c v ớ i n g ư ờ i d ù n g l a p t o p . P h í m t ắ t P r i n t S c r e e n c ó t ê n v i ế t t ắ t l à P r t S c n , đ â y l à p h í m c ó s ẵ n t r ê n b à n p h í m ở g ó c b ê n p h ả i . P h í m t ắ t c ó c h ứ c n ă n g c h ụ p t o à n b ộ m à n h ì n h h i ể n t h ị t r ê n m á y t í n h . T h a o t á c đ ơ n g i ả n , b ạ n c h ỉ c ầ n n h ấ n p h í m P r t S c n , s a u đ ó n h ấ n n ó , ả n h c h ụ p n h a n h k h ô n g đ ư ợ c l ư u t h à n h t ậ p t i n m à s ẽ đ ư ợ c s a o c h é p v à o b ộ n h ớ t ạ m – c l i p b o a r d . Đ ể x e m / h o ặ c l ư u h ì n h ả n h đ ã c h ụ p , h ã y l à m n h ư s a u :
B ạ n t i ế n h à n h m ở c á c c ô n g c ụ c h ỉ n h s ử a n h ư k h u n g c h a t t r ự c t u y ế n , w o r d , P a i n t N h ấ n t ổ h ợ p p h í m C t r l + V t r ê n b à n p h í m N h ấ p c h u ộ t p h ả i v à o ô t r ố n g t r o n g ứ n g d ụ n g đ ã m ở v à c h ọ n P a s t e ( d á n )
{ h 3 }
T r o n g t r ư ờ n g h ợ p b ạ n m u ố n c h ụ p t o à n m à n h ì n h v à ả n h c h ụ p s ẽ đ ư ợ c l ư u t ự đ ộ n g . K h ô n g c ầ n q u á l o l ắ n g , c h ỉ v ớ i t h a o t á c đ ơ n g i ả n b ằ n g t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s + P r i n t S c r e e n l à b ạ n đ ã c ó t h ể n h a n h c h ó n g h o à n t h à n h v i ệ c c h ụ p t o à n b ộ m à n h ì n h m á y t í n h .
N h ấ n t ổ h ợ p 2 p h í m đ ể h o à n t ấ t t h a o t á c S a u k h i n h ấ n t ổ h ợ p p h í m , ả n h đ ã c h ụ p s ẽ đ ư ợ c l ư u t h à n h t ệ p r i ê n g t r o n g t h ư m ụ c Ả n h c h ụ p m à n h ì n h . Đ ể x e m l ạ i ả n h , b ạ n v à o t h ư m ụ c Ả n h = & g t ; Ả n h c h ụ p m à n h ì n h .
{ h 3 }
P h ư ơ n g p h á p t h ứ 3 k h i b ạ n m u ố n c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h t h ì t h a o t á c t r ê n b à n p h í m r ấ t đ ơ n g i ả n . Đ ể c h ụ p n h a n h m à n h ì n h c ủ a c ử a s ổ đ a n g h o ạ t đ ộ n g , h ã y n h ấ n A l t + P r t S c n .
N h ấ n t ổ h ợ p p h í m A l t + P r t S c n đ ể h o à n t ấ t . K h i h o à n t ấ t , t ổ h ợ p p h í m n à y s ẽ c h ụ p ả n h c ử a s ổ h i ệ n đ a n g h o ạ t đ ộ n g c ủ a b ạ n v à s a o c h é p ả n h c h ụ p m à n h ì n h v à o k h a y n h ớ t ạ m . D o đ ó , k h i m u ố n x e m , l ư u , c h ỉ n h s ử a ả n h đ ã c h ụ p , b ạ n t h ự c h i ệ n t h a o t á c t ư ơ n g t ự n h ư c á c h 1 .
M ở c á c c ô n g c ụ c h ỉ n h s ử a n h ư t r ò c h u y ệ n t r ự c t u y ế n , w o r d v à P a i n t . N h ấ n C t r l + V t r ê n b à n p h í m . N h ấ p c h u ộ t p h ả i v à o k h ô n g g i a n t r ố n g t r o n g ứ n g d ụ n g đ ã m ở v à c h ọ n D á n .
{ h 3 }
N g o à i 4 p h ư ơ n g p h á p t r ê n , b ạ n c ó t h ể s ử d ụ n g t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s + S h i f t + S ( h o ặ c n ú t c h ụ p m à n h ì n h m ớ i t r o n g A c t i o n C e n t e r ) đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h . K h i n h ấ n t ổ h ợ p , m à n h ì n h s ẽ t ố i đ i , b ạ n t i ế p t ụ c k é o v à c h ọ n m à n h ì n h m u ố n c h ụ p .
N h ấ n t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s + S h i f t + S đ ể n h ậ n n ộ i d u n g m à n h ì n h b ạ n m u ố n { h 3 }
C h ụ p b ằ n g c ô n g c ụ S n i p p i n g T o o l c ó s ẵ n t r o n g W i n d o w s 1 0 C á c h t i ế p t h e o l à s ử d ụ n g c ô n g c ụ c ó s ẵ n t r ê n m á y t í n h W i n d o w s 1 0 . Đ â y l à t i ệ n í c h h ỗ t r ợ c h ụ p ả n h m à n h ì n h d o c h í n h M i c r o s o f t p h á t t r i ể n v à đ ư ợ c t í c h h ợ p s ẵ n t ừ W i n d o w s V i s t a t r ở l ê n . N ó c ó t h ể g h i l ạ i b ấ t c ứ t h ứ g ì x u ấ t h i ệ n t r ê n m à n h ì n h , t ừ m ộ t c ử a s ổ đ a n g m ở , c á c v ù n g h ì n h c h ữ n h ậ t , t r ê n t o à n m à n h ì n h h o ặ c l ớ n h a y n h ỏ t ù y ý .
T r ư ớ c k h i m ở ứ n g d ụ n g , h ã y n h ấ n t ổ h ợ p W i n d o w s + S , t h a n h t ì m k i ế m s ẽ h i ệ n r a , s a u đ ó n h ậ p t ê n S n i p p i n g T o o l v à o t h a n h t ì m k i ế m v à n h ấ n E n t e r đ ể m ở ứ n g d ụ n g . Đ â y l à ý n g h ĩ a c ủ a c á c b i ể u t ư ợ n g S n i p p i n g T o o l :
N ú t m ớ i đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h . N ú t c h ế đ ộ đ ể t ù y c h ỉ n h c á c h b ạ n c h ụ p ả n h m à n h ì n h ( t ự d o , t o à n m à n h ì n h , h ì n h c h ữ n h ậ t , c ử a s ổ ) . N ú t D e l a y đ ể t r ì h o ã n t h ờ i g i a n c h ụ p ả n h m à n h ì n h , l ê n đ ế n 5 g i â y . N ú t H ủ y đ ể h ủ y h à n h đ ộ n g h i ệ n t ạ i . N ú t t ù y c h ọ n đ ể đ i ề u c h ỉ n h c à i đ ặ t S n i p p i n g T o o l .
K h á c v ớ i c á c p h ư ơ n g p h á p t r ê n , t í n h n ă n g S n i p p i n g T o o l s ẽ c h o b ạ n c h ọ n t h ư m ụ c m u ố n l ư u ả n h v à b ạ n c h ỉ c ầ n l ư u t ậ p t i n v à o t h ư m ụ c đ ó . D o p h é p đ o , b ạ n c ó t h ể d ễ d à n g x e m l ạ i h o ặ c c h ỉ n h s ử a ả n h .
{ h 3 }
T ư ơ n g t ự n h ư t í n h n ă n g t h ứ 5 l à S n i p p i n g T o o l , S n i p & a m p ; S k e t c h c ũ n g l à t i ệ n í c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h d o M i c r o s o f t p h á t t r i ể n v à t í c h h ợ p s ẵ n t r ê n W i n d o w s 1 0 t ừ p h i ê n b ả n 1 6 0 7 t r ở v ề s a u . T u y n h i ê n , n ế u b ạ n k h ô n g t h ể t ì m t h ấ y n ó , b ạ n c ó t h ể t ả i x u ố n g t ừ M i c r o s o f t S t o r e .
V ớ i t í n h n ă n g S n i p & a m p ; S k e t c h , b ạ n s ẽ c ó đ ầ y đ ủ c á c c ô n g c ụ c ơ b ả n đ ể c h ỉ n h s ử a ả n h c ủ a m ì n h n h ư T o u c h W r i t i n g ( V i ế t c h ạ m ) , B a l l p o i n t P e n ( B ú t b i ) , P e n c i l ( B ú t c h ì ) , H i g h l i g h t e r ( Đ á n h d ấ u ) , R u l e r / P r o t r a c t o r v à c á c c ô n g c ụ C r o p .
K h i h o à n t ấ t , n h ấ n n ú t S a v e ở g ó c t r á i ứ n g d ụ n g đ ể l ư u ả n h h o ặ c n h ấ n C t r l + S .
Đ ơ n g i ả n n h ư v ậ y , b ạ n k h ô n g c ầ n b ấ t k ỳ ứ n g d ụ n g b ê n t h ứ b a n à o h o ặ c t ả i x u ố n g c á c t í n h n ă n g b ổ s u n g , n h ư n g b ạ n c ó v ô s ố c á c h đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h c ủ a m ì n h t r o n g W i n d o w s 1 0 .
{ h 3 }
C á c h c u ố i c ù n g t r o n g b à i l à s ử d ụ n g G a m e b a r , c á c h n à y r ấ t d ễ s ử d ụ n g b ằ n g c á c h n h ấ n t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s + G đ ể k h ở i c h ạ y G a m e B a r , s a u k h i G a m e B a r x u ấ t h i ệ n , b ạ n c ó t h ể b ấ m v à o n ú t c h ụ p m à n h ì n h t r ê n G a m e B a r h o ặ c s ử d ụ n g p h í m t ắ t m ặ c đ ị n h W i n d o w s + A l t + P r t S c n đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h t o à n m à n h ì n h .
N g o à i r a , b ạ n m u ố n đ ặ t p h í m t ắ t c ủ a r i ê n g m ì n h Ả n h c h ụ p m à n h ì n h t h a n h t r ò c h ơ i , h ã y v à o C à i đ ặ t = & g t ; T r ò c h ơ i = & g t ; T h a n h t r ò c h ơ i . S a u k h o ả n g t h ờ i g i a n s a o l ư u , h ã y b ậ t G a m e b a r t ừ t r a n g c à i đ ặ t n à y b ằ n g c á c h đ ả m b ả o r ằ n g b ạ n đ ã b ậ t G h i c l i p t r ò c h ơ i , ả n h c h ụ p m à n h ì n h v à c h ư ơ n g t r ì n h p h á t s ó n g b ằ n g G a m e b a r .
{ h 2 }
N g o à i n h ữ n g t í n h n ă n g m ặ c đ ị n h t r ê n m á y t í n h , c h ú n g t a c ó t h ể t ả i p h ầ n m ề m c h u y ê n d ụ n g c h ụ p ả n h m à n h ì n h đ ể s ử d ụ n g t h ê m n h i ề u t í n h n ă n g h ữ u í c h k h á c .
{ h 3 }
R ấ t í t n g ư ờ i d ù n g Z a l o b i ế t ứ n g d ụ n g n à y c ó c h ứ c n ă n g c h ụ p ả n h m à n h ì n h r ấ t t i ệ n l ợ i .
N h ấ n C t r l + A l t + S , s a u đ ó s ử d ụ n g c h u ộ t đ ể k é o k h u v ự c b ạ n m u ố n c h ụ p m à n h ì n h , t h ả c h u ộ t v à n h ấ p v à o d ấ u k i ể m m à u x a n h l á c â y . H ệ t h ố n g s ẽ t ự đ ộ n g l ư u ả n h v à o b ộ n h ớ t ạ m t h ờ i . K h i c h a t q u a Z a l o h o ặ c c á c p h ầ n m ề m c ó t í n h n ă n g n h ắ n t i n n h ư F a c e b o o k , S k y p e t r ê n m á y t í n h , c h ú n g t a n h ấ n P a s t e ( C t r l + V ) đ ể x u ấ t ả n h t r ự c t i ế p m à k h ô n g c ầ n q u a b ư ớ c t r u n g g i a n .
C h ụ p ả n h n h a n h t r o n g Z a l o c ó t h ể g ử i t r ự c t i ế p v à o n h ó m t r ò c h u y ệ n { h 3 }
S n a g i t l à p h ầ n m ề m d à n h c h o n h ữ n g a i c ó n h u c ầ u c h ụ p ả n h m à n h ì n h n h i ề u v à c ả q u a y v i d e o t r ê n m à n h ì n h . L à m ộ t ứ n g d ụ n g c h u y ê n d ụ n g , S n a g i t c ó n h i ề u t í n h n ă n g n h ư : c h ỉ n h s ử a ả n h s a u k h i c h ụ p ( t h ê m c h ữ , b i ể u t ư ợ n g , . . . ) , h ẹ n g i ờ , t h ê m h i ệ u ứ n g c h o ả n h / v i d e o , v . v .
P h ầ n m ề m S n a g i t s a u k h i c à i đ ặ t s ẽ c h ạ y n g ầ m t r ê n m á y .
K h i n h ấ n P r t S c r , t h i ế t b ị s ẽ b ậ t S n a g i t t h e o m ặ c đ ị n h .
Ứ n g d ụ n g c ó n h i ề u t í n h n ă n g k h á c n h a u v à c ó t h ể q u a y v i d e o c h ẳ n g h ạ n n h ư T e a m V i e w { h 3 }
P h ầ n m ề m L i g h t s h o t c ó ư u đ i ể m l à h ỗ t r ợ t ù y c h ọ n c h ỉ n h s ử a ả n h , ả n h t ừ ứ n g d ụ n g c ó t h ể d ễ d à n g t ả i ả n h l ê n c á c t r a n g c h i a s ẻ h ì n h ả n h , m ạ n g x ã h ộ i n h ư T w i t t e r , F a c e b o o k , P i n t e r e s t , v . v . G i a o d i ệ n ứ n g d ụ n g k h á đ ơ n g i ả n . đ ơ n g i ả n v à d ễ s ử d ụ n g . S a u k h i c h ụ p đ ư ợ c m à n h ì n h n h ư ý m u ố n , b ạ n c h ỉ c ầ n l ư u ả n h v à o m ộ t v ị t r í t r ê n t h i ế t b ị g i ố n g n h ư k h i l ư u ả n h t h ô n g t h ư ờ n g .
{ h 3 }
N ó k h ô n g c h ỉ l à m ộ t p h ầ n m ề m q u a y p h i m m à n h ì n h m à c ò n đ a n ă n g h ơ n t h ế . N ó c ó n h i ề u c ô n g c ụ c h ỉ n h s ử a h ì n h ả n h k h á c n h ư đ o p i x e l , m ã h ó a m à u s ắ c , v . v . P i c p i c k s ẽ l à m ộ t ứ n g d ụ n g r ấ t p h ù h ợ p v ớ i n h ữ n g n g ư ờ i l à m đ ồ h ọ a , t h i ế t k ế h o ặ c c á c c ô n g v i ệ c l i ê n q u a n . K h i ả n h c h ụ p m à n h ì n h đ ư ợ c c h ụ p , c h ư ơ n g t r ì n h s ẽ t ự đ ộ n g đ ư a ả n h v à o t r ì n h c h ỉ n h s ử a .
N g o à i n h ữ n g g ợ i ý t r ê n , b ạ n c ũ n g c ó t h ể t h a m k h ả o t h ê m m ộ t s ố t ê n ứ n g d ụ n g p h ổ b i ế n n h ư : S c r e e n H u n t e r P r o , H y p e r S n a p , C y b e r L i n k Y o u C a m , L i g h t s c r e e n , S c r e e n S h o t , . . .
C á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h , l a p t o p k h á đ a d ạ n g . C á c h t ố t n h ấ t k h ô n g n h ấ t t h i ế t p h ả i c ó đ ầ y đ ủ c á c t í n h n ă n g , q u a n t r ọ n g l à b ạ n p h ả i c h ọ n đ ú n g v ớ i n h u c ầ u c ủ a m ì n h . V í d ụ : n ế u t h ỉ n h t h o ả n g b ạ n c h ỉ c ầ n n ắ p m à n h ì n h , b ạ n c ó t h ể c h ỉ c ầ n s ử d ụ n g t í n h n ă n g t í c h h ợ p s ẵ n c ủ a h ệ đ i ề u h à n h ! < h 2 > { H ư ớ n g d ẫ n } C á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h l a p t o p n h a n h đ ơ n g i ả n < / h 2 > { h 2 }
C h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h x á c h t a y t h ư ờ n g k h ó đ ố i v ớ i n h ữ n g n g ư ờ i k h ô n g b i ế t c á c h s ử d ụ n g , n h ư n g n ế u b ạ n k h ô n g c ầ n p h ầ n m ề m t h ì c ò n k h ó h ơ n . Đ ô i k h i b ạ n m u ố n c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h , l a p t o p đ ể l ư u l ạ i t h ô n g t i n h o ặ c h ư ớ n g d ẫ n a i đ ó c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h v ớ i m ụ c đ í c h n à o đ ó . L à m g ì
T r o n g b à i v i ế t n à y , m á y t r ạ m s ẽ h ư ớ n g d ẫ n c á c b ạ n c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h l a p t o p r ấ t đ ơ n g i ả n , c h ỉ c ầ n s ử d ụ n g p h í m P r i n t S c r e e n S y s R q ( t ê n g ọ i c ủ a n ó t r ê n b à n p h í m P C t h ô n g t h ư ờ n g , c ò n v ớ i b à n p h í m l a p t o p l à P r t S c P r i n t S c r e e n ) … ) k h ô n g q u a n t r ọ n g .
H ư ớ n g d ẫ n c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h , l a p t o p k h ô n g c ầ n p h ầ n m ề m n h a n h c h ó n g , d ễ d à n g c h ỉ v ớ i 3 c á c h d ư ớ i đ â y :
{ h 2 }
B ư ớ c 1 : B ạ n n h ấ n t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s + P r i n t S c r e e n ( h o ặ c W i n d o w s + P r i n t S c S y s R q ) ( l ú c n à y m à n h ì n h s ẽ n h ấ p n h á y n h ẹ n ế u b ạ n đ ể ý s ẽ t h ấ y ) .
N ế u k h ô n g , h ã y n h ấ n l ạ i t ổ h ợ p p h í m F n v ì n h i ề u W i n d o w s k h á c n h a u c ó c á c g i ả i p h á p k h á c n h a u : W i n d o w s + F n + P r i n t S c r e e n h o ặ c W i n d o w s + F n + P r i n t S c S y s R q
C h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h b ằ n g c á c h n h ấ n t ổ h ợ p W i n d o w s + P r t S c ( P r i n t S c r e e n ) .
B ư ớ c 2 : B ạ n m ở M y C o m p u t e r ( P C n à y ) h o ặ c n h ấ n t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s + E .
B ư ớ c 3 : C h ọ n H ì n h ả n h , t r o n g t à i l i ệ u ở c ử a s ổ b ê n t r á i , n h ì n s a n g b ê n p h ả i b ạ n s ẽ t h ấ y t h ư m ụ c Ả n h c h ụ p m à n h ì n h . T ạ i đ â y ả n h c h ụ p m à n h ì n h đ ư ợ c l ư u l ạ i s a u k h i c h ụ p m á y t í n h k h i b ạ n s ử d ụ n g t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s + P r i n t S c r e e n P r i n t S c S y s R q đ ể c h ụ p .
C h ụ p ả n h f u l l m à n h ì n h l a p t o p c ó n h i ề u c á c h t h ự c h i ệ n
L ư u ý c h o b ạ n : N ế u k h ô n g t h ấ y k h u n g b ê n t r á i n h ư h ì n h t r ê n t h ì b ạ n c h ọ n V i e w t r o n g m e n u c ử a s ổ t h ư m ụ c , b ấ m v à o p h ầ n n à y r ồ i c h ọ n N a v i g a t i o n , c h ọ n K h u n g N a v i g a t i o n s ẽ h i ể n t h ị d ấ u t í c h b ê n c ạ n h .
{ h 2 }
B ư ớ c 1 : B ạ n c h ọ n b ằ n g p h í m P r i n t S c r e e n h o ặ c p h í m P r i n t S c S y s R q t r ê n b à n p h í m l a p t o p t h ư ờ n g ở g ó c t r á i .
B ư ớ c 2 : M ở ứ n g d ụ n g P a i n t đ ể c h ỉ n h s ử a v à l ư u ả n h .
V ớ i w i n 8 v à w i n 8 . 1 b ạ n p h ả i t h a o t á c k ỹ h ơ n m à c h ú n g t ô i s ẽ g i ớ i t h i ệ u s a u .
T r o n g W i n d o w s X P & a m p ; 7 : V à o S t a r t – & g t ; P r o g r a m s – & g t ; A c c e s s o r i e s – & g t ; P a i n t đ ể k h ở i đ ộ n g ứ n g d ụ n g P a i n t đ ể l ư u v à c h ỉ n h s ử a .
L ư u ý : B ạ n c ũ n g c ó t h ể d á n t r ự c t i ế p v à o W o r d h o ặ c P o w e r P o i n t đ ể l ư u .
C á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h c ử a s ổ l a p t o p t h e o ý m u ố n
B ư ớ c 3 : N h ấ p v à o c ử a s ổ P a i n t r ồ i n h ấ n n ú t P a s t e h o ặ c s a v e t r ê n t h a n h m e n u h o ặ c n h ấ n t ổ h ợ p p h í m C t r l + V t ứ c l à s a o c h é p .
B ư ớ c 4 : C h ỉ n h s ử a ả n h t r ê n c ù n g b ằ n g c á c c ô n g c ụ ứ n g d ụ n g P a i n t n â n g c a o h ơ n , s a u đ ó n h ấ n n ú t l ư u ở g ó c t r ê n b ê n t r á i c ử a s ổ P a i n t h o ặ c n h ấ n t ổ h ợ p p h í m l ư u C t r l + S , s a u đ ó c h ọ n n ơ i l ư u ả n h n h a n h t r ê n m á y t í n h v à s a u đ ó n h ấ n n ú t L ư u .
C h ỉ n h s ử a ả n h s a u k h i đ ư a v à o m á y t í n h c ủ a b ạ n b ằ n g c á c c ô n g c ụ P a i n t n â n g c a o h ơ n
H o ặ c n ế u b ạ n m u ố n c h ọ n đ ị n h d ạ n g ả n h đ ầ u r a t h ì b ạ n b ấ m v à o F i l e m à b ạ n m u ố n t r o n g m e n u c h ọ n S a v e A s r ồ i c h ọ n đ ị n h d ạ n g f i l e đ ầ u r a c ũ n g n h ư n ơ i l ư u ả n h c h o m á y t í n h . B ạ n c ó t h ể l ư u d ư ớ i d ạ n g : * . b m p , * . j p e g , * . j p g , * . d i b , * . p n g .
{ h 2 }
V ớ i n h ữ n g c á c h v ừ a g i ớ i t h i ệ u , b ạ n c h ỉ c ầ n c h ụ p t o à n m à n h ì n h m á y t í n h W i n d o w s 1 0 t o à n m à n h ì n h . N h ư n g v ớ i c á c h s a u b ạ n c ó t h ể k h o a n h v ù n g v à c h ụ p b ấ t k ỳ p h ầ n n à o b ạ n m u ố n .
B ư ớ c 1 : N h ấ n t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s + S h i f t + S đ ể c h ụ p ả n h t h e o k h u v ự c b ạ n đ ã k h o a n h v ù n g .
B ư ớ c 2 : T u y n h i ê n c á c h g i ả i n é n n à y c h ỉ l ư u v à o c l i p b o a r d n ê n b ạ n c ầ n v à o P a i n t đ ể d á n ả n h v à l ư u l ạ i n ế u m u ố n .
N ế u b ạ n c h ỉ m u ố n c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h c ử a s ổ ứ n g d ụ n g , m ở p h ầ n m ề m ( c ử a s ổ b ạ n v ừ a m u ố n c h ụ p ) , s a u đ ó b ạ n n h ấ n t ổ h ợ p p h í m A l t + p h í m P r i n t S c r e e n h o ặ c t ổ h ợ p p h í m A l t + P r i n t S c S y s R q t r ê n m á y t í n h b à n p h í m .
C ũ n g c ó t h ể n ó i đ â y l à s ự p h á t t r i ể n t h e o c á c h r i ê n g c ủ a c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h t r u y ề n t h ố n g , n h ư n g n ó k h ô n g đ ư ợ c l ư u v à o c l i p b o a r d m à x u ấ t t h ẳ n g v à o t h ư v i ệ n ả n h c ủ a b ạ n v ớ i m ộ t t h ư m ụ c r i ê n g . T r o n g c á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h W i n d o w s 1 0 n à y , b ạ n s ử d ụ n g t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s s t a r t + P r i n t S s r e e n đ ể c h ụ p m à n h ì n h v à l ư u t r ự c t i ế p . K h i n h ấ n t ổ h ợ p p h í m , n ế u b ạ n t h ấ y m à n h ì n h c h u y ể n s a n g m à u t ố i t r o n g 1 g i â y t h ì c ó n g h ĩ a l à q u á t r ì n h c h ụ p ả n h m à n h ì n h W i n d o w s 1 0 c ủ a m á y t í n h đ ã đ ư ợ c h o à n t h à n h n h a n h c h ó n g .
{ h 2 }
Đ ể b i ế t c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h W i n d o w s 7 , W i n d o w s 1 0 c h ú n g t a c ó n h ư s a u : B ạ n v à o S t a r t & g t ; & g t ; A c c e s s o r i e s & g t ; & g t ; S n i p p i n g T o o l .
C h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h b ằ n g c ô n g c ụ S n i p p i n g T o o l t í c h h ợ p s ẵ n
Đ ố i v ớ i W i n d o w s 8 / 8 . 1 , c h ú n g t a d i c h u ộ t q u a g ó c p h ả i , c h ọ n b i ể u t ư ợ n g t ì m k i ế m , g õ S n i p p i n g v à c h ọ n S n i p p i n g T o o l t r o n g k ế t q u ả t ì m k i ế m .
M ở g i a o d i ệ n S n i p p i n g T o o l , b ấ m v à o m ũ i t ê n b ê n p h ả i c h ữ N e w S n i p p i n g T o o l , s a u đ ó b ạ n s ẽ t h ấ y 4 t ù y c h ọ n c h ụ p ả n h m à n h ì n h l a p t o p :
S n i p d ạ n g t ự d o : C h ụ p ả n h t ự d o , đ ư ờ n g v i ề n c ủ a ả n h l à đ ư ờ n g b ạ n k h o a n h t r ò n t r ê n m à n h ì n h
R e c t a n g u l a r S n i p : C h ụ p ả n h t r o n g k h u n g h ì n h c h ữ n h ậ t
W i n d o w S n i p : N h ậ n m ộ t c ử a s ổ đ a n g m ở
T o à n m à n h ì n h S n i p : C h ụ p t o à n m à n h ì n h
C á c h d ễ d à n g c h ụ p ả n h m à n h ì n h l a p t o p W i n d o w s 7 v à 1 0 K h i b ạ n t ì m t h ấ y 4 p h ư ơ n g p h á p c h ụ p , h ã y c h ọ n m ộ t t r o n g n h ữ n g p h ư ơ n g p h á p p h ù h ợ p . S a u k h i c h ụ p ả n h , b ạ n c ó t h ể d á n t ổ h ợ p p h í m C t r l + V v à o p h ầ n m ề m P h o t o s h o p , A I , P a i n t đ ể c h ỉ n h s ử a t h ê m h o ặ c d á n t r ự c t i ế p v à o c á c ứ n g d ụ n g c h a t n h ư F a c e b o o k , Z a l o , S k y p e đ ể g ử i c h o b ạ n b è , n g ư ờ i t h â n m ộ t c á c h n h a n h c h ó n g . h o ặ c C t r l + S đ ể l ư u n ó v à o m á y t í n h x á c h t a y c ũ c ủ a b ạ n .
{ h 2 }
T r ê n M a c O S , c h ú n g t a c h ỉ c ó t h ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h c ủ a m ộ t p h ầ n c ụ t h ể h o ặ c t o à n m à n h ì n h c ủ a m á y t í n h . Ả n h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h M a c c ủ a b ạ n s ẽ đ ư ợ c t ự đ ộ n g l ư u v à o m á y t í n h c ủ a b ạ n v à d ễ d à n g t r u y x u ấ t .
{ h 3 }
N h ấ n S h i f t + C o m m a n d ( ⌘ ) + 3 .
T ì m ả n h c h ụ p m à n h ì n h d ư ớ i d ạ n g t ệ p . j p g h o ặ c . p n g t r ê n m à n h ì n h .
C h ụ p m ộ t p h ầ n m à n h ì n h t ù y c h ọ n t r ê n M a c O S
T i ế p t h e o n h ấ n S h i f t + C o m m a n d + 4 , c o n t r ỏ c h u ộ t s ẽ l à h ì n h c h ữ t h ậ p . D i c h u y ể n đ ế n k h u v ự c m u ố n q u a y m à n h ì n h , k é o đ ế n c u ố i k h u v ự c c ầ n q u a y . H ã y n h ớ t r o n g k h i k é o , b ạ n g i ữ S h i f t , O p t i o n h o ặ c S p a c e đ ể t h a y đ ổ i v ù n g c h ọ n .
S a u k h i b ạ n c h ọ n k h u v ự c đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h , h ã y t h ả c h u ộ t h o ặ c b à n d i c h u ộ t . Đ ể h ủ y , h ã y n h ấ n p h í m E s c t r ư ớ c k h i t h ả c h u ộ t .
Ả n h c h ụ p m à n h ì n h đ ư ợ c l ư u d ư ớ i d ạ n g t ệ p . p n g t r ê n m à n h ì n h .
{ h 3 }
C á c h C h ụ p Ả n h M à n H ì n h M a c b o o k N h a n h C h ó n g V à Đ ơ n G i ả n |
B ấ m v à o m e n u đ ể h i ể n t h ị n ộ i d u n g m e n u .
N h ấ n t ổ h ợ p p h í m S h i f t + C o m m a n d + 4 , c o n t r ỏ c h u ộ t s ẽ l à h ì n h c h ữ t h ậ p .
K é o c h u ộ t đ ể c h ọ n m e n u .
N h ả c h u ộ t h o ặ c b à n d i c h u ộ t đ ể c h ụ p m à n h ì n h . B ạ n c ũ n g n h ấ n p h í m E s c n ế u m u ố n h ủ y c h ụ p .
T ì m ả n h c h ụ p m à n h ì n h m e n u d ư ớ i d ạ n g . j p g h o ặ c . p n g t r ê n m à n h ì n h n ề n .
N ế u b ạ n c h ỉ m u ố n c h ụ p ả n h m à n h ì n h n ộ i d u n g m e n u c ủ a l a p t o p m à k h ô n g m u ố n l ấ y t ê n m e n u , k h i c o n t r ỏ c h u ộ t q u a y c h é o , n h ấ n p h í m S p a c e , c o n t r ỏ s ẽ l à c a m e r a , d i c h u y ể n c a m e r a n à y l ê n m e n u đ ể t ô s á n g n ó . & g t ; n h ấ p h o ặ c b à n d i c h u ộ t đ ể x e m m e n u .
T ả i T o u c h B a r t r ê n m a c O S
T h a m k h ả o h ư ớ n g d ẫ n c h i t i ế t t ạ i b à i v i ế t : C á c h c h ụ p m à n h ì n h T o u c h B a r t r ê n M a c b o o k .
N ế u b ạ n k h ô n g h à i l ò n g v ớ i c á c t í n h n ă n g q u a y m à n h ì n h m á y t í n h c ó t r o n g m a c O S , h ã y t h ử s ử d ụ n g m ộ t s ố p h ầ n m ề m q u a y m à n h ì n h m a c O S x e m n h ư t h ế n à o .
W o r k s t a t i o n S t o r e h y v ọ n g n h ữ n g t h ô n g t i n m à m ì n h c u n g c ấ p v ề c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h đ ơ n g i ả n n h ư q u a y t a y s ẽ k h ô n g a i l à k h ô n g s ử d ụ n g n g a y s ả n p h ẩ m n à y . C á c h c h ụ p m à n h ì n h l a p t o p r ấ t d ễ d à n g p h ả i k h ô n g c á c b ạ n .
N g u ồ n : M a y t i n h t r a m . v n < h 2 > 7 C á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h , l a p t o p t r ê n W i n 1 0 n h a n h n h ấ t < / h 2 > C h ụ p ả n h m à n h ì n h t r ê n m á y t í n h đ ó n g m ộ t v a i t r ò q u a n t r ọ n g đ ể g i ữ c á c n ộ i d u n g q u a n t r ọ n g đ ư ợ c t h u ậ n t i ệ n , h i ệ n n a y c ó r ấ t n h i ề u c á c h đ ể b ạ n c ó t h ể “ c h ụ p ả n h m à n h ì n h ” t r ê n m á y t í n h c ủ a m ì n h . H o à n g H à P C c ủ a c h ú n g t ô i s ẽ c ù n g b ạ n t ì m h i ể u c á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h m à k h ô n g c ầ n t ả i b ấ t c ứ p h ầ n m ề m t h ứ 3 n à o v ề s ử d ụ n g m à k h ô n g c ầ n t ì m h i ể u q u á s â u .
{ h 2 }
Đ â y l à c á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h đ ơ n g i ả n n h ấ t c ũ n g n h ư t h a o t á c n h a n h n h ấ t v ì h ì n h ả n h s ẽ đ ư ợ c l ư u t ự đ ộ n g .
B ư ớ c 1 : T ấ t c ả n h ữ n g g ì b ạ n c ầ n l à m l à :
– N h ấ n t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s v à p h í m P r t S c ( P r i n t S c r e e n ) ( W i n d o w s + P r t S c ) t r ê n b à n p h í m . N ế u p h í m P r t S c k h ô n g c ó b ấ t k ỳ c h ữ c á i h o ặ c k ý t ự n à o đ ư ợ c l i ê n k ế t v ớ i n ó .
– N ế u b ạ n t ừ n g s ử d ụ n g m á y t í n h x á c h t a y , n ú t P r t S c c ó t h ể c ó t h ê m c á c k ý t ự k è m t h e o . B â y g i ờ b ạ n s ẽ c ầ n k ế t h ợ p t ổ h ợ p p h í m F N t ứ c l à W i n d o w s + F n + P r t S c .
B ư ớ c 2 : T ừ đ ó , ả n h s ẽ đ ư ợ c t ự đ ộ n g l ư u v à o t h ư m ụ c Ả n h c h ụ p m à n h ì n h .
– Đ ể m ở t h ư m ụ c n à y , b ạ n c ầ n v à o M y C o m p u t e r ( Đ ố i v ớ i w i n d o w s 7 t r ở x u ố n g ) h o ặ c T h i s P C ( Đ ố i v ớ i W i n d o w s 1 0 ) , s a u đ ó c h ọ n t h ư m ụ c P i c t u r e s v à s a u đ ó c h ọ n S c r e e n S h o t s . V ì v ậ y , c á c b ứ c ả n h s ẽ đ ư ợ c l ư u t r o n g t h ư m ụ c n à y m à k h ô n g c ầ n t h ê m b ấ t k ỳ t h a o t á c s a o l ư u n à o .
T u y n h i ê n , n h ư ợ c đ i ể m c ủ a c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h n à y l à b ạ n s ẽ k h ô n g t h ể t ù y c h ỉ n h n ú t t h e o ý m u ố n c ủ a m ì n h c ũ n g n h ư b ạ n s ẽ k h ô n g t h ể t ù y c h ỉ n h b ấ t k ỳ ả n h n à o t r ư ớ c k h i l ư u , đ i ề u n à y s ẽ g â y b ấ t t i ệ n c h o n h ữ n g n g ư ờ i d ù n g k h á c . n g ư ờ i s ử d ụ n g . N h ữ n g n g ư ờ i m u ố n t h a y đ ổ i k í c h t h ư ớ c v à s ẽ c ầ n p h ả i c ắ t b ằ n g p h ầ n m ề m k h á c n ế u h ọ c h ỉ m u ố n l ấ y m ộ t p h ầ n ả n h c h ụ p m à n h ì n h .
N g o à i r a , m ộ t s ố b à n p h í m t r ê n m á y t í n h x á c h t a y h o ặ c P C đ ư ợ c c ô n g t y s ử a đ ổ i m ộ t c h ú t n ê n b ạ n k h ô n g t h ấ y p h í m P s t S c . X e m c á c n ú t ở p h í a b ê n p h ả i , c ó t h ể c ó n ú t P s t S c c h o b ạ n .
X e m t h ê m : M à n h ì n h m á y t í n h D e l l , H P , A c e r , A O C , A s u s , L G , . . . g i á r ẻ , c h í n h h ã n g , đ ủ k í c h c ỡ , đ ộ p h â n g i ả i .
{ h 2 }
C ò n đ ố i v ớ i c á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h , t h ê m c h ữ b ằ n g P a i n t , c á c h n à y s ẽ c h ỉ á p d ụ n g c h o c á c m á y t ừ W i n d o w s X P , W i n d o w s 7 , . . . W i n d o w s 1 0 . Ư u đ i ể m c ủ a c á c h c h ụ p n à y s o v ớ i W i n d o w s 1 0 . C á c h t h ự c h i ệ n . T í n h n ă n g t ự đ ộ n g l ư u ở t r ê n l à b ạ n c ó t h ể c h è n ả n h , v ă n b ả n , t h ậ m c h í l à c ắ t h o ặ c x o a y ả n h s a u k h i c h ụ p .
T u y n h i ê n , n h ư ợ c đ i ể m l ớ n c ủ a p h ư ơ n g p h á p n à y l à n ó c ầ n p h ứ c t ạ p h ơ n , đ ồ n g n g h ĩ a v ớ i v i ệ c b ạ n p h ả i t h ự c h i ệ n n h i ề u t h a o t á c h ơ n đ ể c h ụ p đ ư ợ c ả n h c h ụ p m à n h ì n h . D ù s a o t h ì đ â y c ũ n g l à m ộ t c á c h t u y ệ t v ờ i g i ú p í c h c h o n h ữ n g a i t h í c h c h ỉ n h s ử a ả n h .
B ư ớ c 1 : Đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h , t h ê m c h ữ b ằ n g p a i n t , b ạ n s ẽ c ầ n n h ấ n p h í m P r i S c n ( P r i n t S c r e e n ) v ì n h i ề u m á y t í n h s ẽ c ó n h i ề u c h ữ v i ế t t ắ t k h á c n h a u n h ư P r t S c n , P r n t S c r n , P r i n t S c r , . . . . N h ư v ớ i m á y t í n h x á c h t a y , b ạ n c ó t h ể c ầ n n h ấ n t ổ h ợ p p h í m F n + P r i n t S c r e e n .
B ư ớ c 2 : S a u đ ó b ạ n b ấ m v à o ứ n g d ụ n g P a i n t . Đ ể m ở p h ầ n m ề m n à y , b ạ n b ấ m v à o h ì n h c ử a s ổ p h í a d ư ớ i b ê n t r á i m à n h ì n h h o ặ c b ấ m p h í m W i n d o w s t r ê n b à n p h í m ( p h í m c ó h ì n h c ử a s ổ ) s a u đ ó n h ậ p t ừ k h ó a t ì m k i ế m P a i n t r ồ i b ấ m v à o p h ầ n m ề m đ ó .
B ư ớ c 3 : S a u k h i g i a o d i ệ n p h ầ n m ề m P a i n t h i ệ n r a , b ạ n n h ấ n t ổ h ợ p p h í m C t r l + V đ ể d á n ả n h v ừ a c h ụ p v à o . L ú c n à y b ạ n c ầ n t h ự c h i ệ n t h ê m n h i ề u t h a o t á c đ ể h o à n t h à n h b ứ c t r a n h .
N ế u b ạ n c h ỉ m u ố n l ấ y m ộ t p h ầ n c ụ t h ể c ủ a ả n h c h ụ p m à n h ì n h , h ã y n h ấ p v à o n ú t C h ọ n t r o n g b ả n g c ô n g c ụ P a i n t , s a u đ ó t ạ o v ù n g ả n h b ạ n m u ố n b ằ n g c á c h n h ấ p v à k é o , s a u đ ó n h ấ p v à o c ô n g c ụ c ắ t . g ầ n C h ọ n ( t i ế n g A n h l à C r o p ) .
S a u đ ó n h ấ n C t r l + S đ ể l ư u h ì n h ả n h h o ặ c n h ấ p v à o T ệ p r ồ i n h ấ n L ư u . N h ư v ậ y l à b ạ n đ ã l ư u ả n h đ ã c ắ t , b ạ n c ũ n g c ó t h ể t h ự c h i ệ n n h i ề u t h a o t á c v ẽ k h á c n h ư x o a y h o ặ c n h ậ p v ă n b ả n b ằ n g p h ầ n m ề m P a i n t .
L ư u ý : C á c h s ử d ụ n g P r i n t S c r e e n n à y c ũ n g c h o p h é p b ạ n d á n ả n h c h ụ p m à n h ì n h c ử a s ổ t r ự c t i ế p v à o b ấ t k ỳ p h ầ n m ề m c h a t n à o n h ư ( M e s s e n g e r , L i n e , Z a l o , F a c e b o o k , . . . ) c ầ n c h ỉ n h s ử a , t u y n h i ê n v i ệ c c h ỉ n h s ử a t h ô n g q u a p a i n t s ẽ g i ú p b ạ n . c ó đ ư ợ c m ộ t g ó c t ố t h ơ n . Đ ể d á n ả n h t r ự c t i ế p l ê n m à n h ì n h c ủ a c ử a s ổ p h ầ n m ề m c h a t , b ạ n c h ỉ c ầ n n h ấ n t ổ h ợ p p h í m C t r l + V .
X e m t h ê m : M u a b á n ổ c ứ n g H D D , ổ c ứ n g H D D d u n g l ư ợ n g 2 5 0 G b , 1 6 0 G b , 5 0 0 G b , 1 T B g i á r ẻ .
{ h 2 }
Đ â y l à c á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h t ự đ ộ n g c h ụ p l ạ i c ử a s ổ ứ n g d ụ n g c ủ a b ạ n , t h a y v ì c h ụ p t o à n b ộ t r ê n m à n h ì n h c ủ a b ạ n , n h ư v ậ y s ẽ m a n g l ạ i c ả m g i á c t ố t h ơ n c ũ n g n h ư ẩ n đ i n h ữ n g n ộ i d u n g k h ô n g h i ể n t h ị t r ê n m à n h ì n h . B ạ n k h ô n g m u ố n h i ể n t h ị n ó c h o n g ư ờ i k h á c ( v í d ụ : s ử d ụ n g c ử a s ổ t r ì n h d u y ệ t h o ặ c t ả i m ộ t t i ê u đ ề t r ò c h ơ i c ụ t h ể n ế u b ạ n đ ể n ó ở c h ế đ ộ c ử a s ổ ) .
T u y n h i ê n , c á c h c h ụ p n à y s ẽ p h ứ c t ạ p h ơ n m ộ t c h ú t s o v ớ i c á c h l ư u t ự đ ộ n g c h ỉ v ớ i 2 t ổ h ợ p W i n d o w s + P r t s c v ì b ạ n s ẽ c ầ n c h ụ p ả n h m à n h ì n h r ồ i m ở p h ầ n m ề m c h ụ p ả n h m à n h ì n h đ ể l ư u ả n h s a u . đ ể l ư u b ư ớ c ả n h .
Đ ể l à m đ i ề u đ ó , b ạ n s ẽ c ầ n n h ấ n t ổ h ợ p p h í m A l t + P r i n t S c r e e n . S a u đ ó , b ạ n m ở ứ n g d ụ n g P a i n t r ồ i n h ấ n C t r l + V đ ể d á n ả n h , t ư ơ n g t ự n h ư ả n h c h ụ p m à n h ì n h ở t r ê n , b ạ n s ẽ c ầ n l ư u n ó b ằ n g c á c h n h ấ p v à o t h a n h c ô n g c ụ F i l e r ồ i đ ế n S a v e h o ặ c t ổ h ợ p p h í m C t r l + S .
{ h 2 }
Đ â y c ó l ẽ l à c ô n g c ụ đ ư ợ c n g ư ờ i v i ế t W i n d o w s t h ư ờ n g x u y ê n s ử d ụ n g n h ấ t , t ấ t c ả n h ữ n g g ì b ạ n c ầ n l à m l à b ậ t S n i p p i n g T o o l v à c h ụ p b ấ t k ỳ p h ầ n n à o c ủ a m à n h ì n h m à k h ô n g c ầ n p h ả i t u â n t h e o b ấ t k ỳ đ ị n h d ạ n g h o ặ c k í c h t h ư ớ c n à o n g o à i ả n h c h ụ p m à n h ì n h . h ì n h t r ê n . T u y n h i ê n , v i ệ c c h ạ y S n i p p i n g T o o l s ẽ k h á p h ứ c t ạ p s o v ớ i c á c p h ư ơ n g p h á p t r ê n v à b ạ n c ầ n c ă n c h ỉ n h đ ể t r á n h ả n h b ị m é o .
T ư ơ n g t ự n h ư p h ầ n m ề m P a i n t , S n i p p i n g T o o l đ ư ợ c t í c h h ợ p s ẵ n t r ê n t ấ t c ả c á c p h i ê n b ả n W i n d o w s c h o p h é p c h ú n g t a c h ụ p ả n h m à n h ì n h c ự c h a y v à d ễ s ử d ụ n g . V ì v ậ y , n g ư ờ i v i ế t t h í c h s ử d ụ n g p h ầ n m ề m n à y h ơ n l à c á c p h ư ơ n g p h á p t r ê n .
Đ ể l à m đ i ề u n à y , b ạ n s ẽ c ầ n p h ả i l à m n h ư s a u :
B ư ớ c 1 : Đ ố i v ớ i W i n d o w s 7 v à W i n d o w s 1 0 : B ạ n c h ỉ c ầ n b ấ m v à o s t a r t ( c ử a s ổ ở g ó c d ư ớ i b ê n t r á i m à n h ì n h h o ặ c n ú t p h í m w i n d o w ) r ồ i g õ S n i p p i n g T o o l , s a u đ ó b ấ m v à o p h ầ n m ề m , c ô n g c ụ n à y s ẽ h i ệ n r a .
T r o n g k h i W i n d o w s 8 / 8 . 1 c ầ n d i c h u ộ t ở g ó c t r ê n c ù n g b ê n p h ả i c ủ a m à n h ì n h , s a u đ ó b ạ n c ầ n n h ấ p v à o b i ể u t ư ợ n g t ì m k i ế m , g õ S n i p p i n g T o o l v à n h ấ p v à o p h ầ n m ề m .
B ư ớ c 2 : S a u đ ó c á c b ạ n s ẽ t h ấ y g i a o d i ệ n c ủ a S n i p p i n g T o o l , c á c b ạ n n h ấ n v à o m ũ i t ê n p h í a t r ê n b ê n p h ả i c ủ a c h ữ M o d e , t ạ i g i a o d i ệ n n à y c h ú n g t a s ẽ c ó 4 t ù y c h ọ n đ ể c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h , đ ị n h n g h ĩ a v ề c á c p h ư ơ n g t h ứ c t h u n h ậ n n à y n h ư s a u :
– S n i p d ạ n g t ự d o : C h ụ p ả n h m ộ t c á c h t ự d o , đ ư ờ n g v i ề n c ủ a ả n h l à đ ư ờ n g b ạ n k h o a n h t r ò n t r ê n m à n h ì n h
– R e c t a n g u l a r S n i p : C h ụ p ả n h t r o n g k h u n g h ì n h c h ữ n h ậ t
– W i n d o w S n i p : N h ậ n m ộ t c ử a s ổ đ a n g m ở
– F u l l – s c r e e n S n i p : C h ụ p t o à n m à n h ì n h
C á c n h à v ă n t h ư ờ n g s ử d ụ n g p h ư ơ n g p h á p t h ứ 2 , R e c t a n g u l a r S n i p , đ ể t ạ o k h u n g h ì n h c h ữ n h ậ t , g i ú p g ử i h ì n h ả n h l ê n c á c t r a n g w e b d ễ d à n g h ơ n . S a u k h i b ạ n c h ọ n p h ư ơ n g p h á p m u ố n c h ụ p , t ấ t c ả n h ữ n g g ì b ạ n p h ả i l à m l à n h ấ n T i n t ứ c s a u đ ó n h ấ p v à o k h u v ự c b ạ n m u ố n c h ụ p m à n h ì n h r ồ i k é o đ ể t ạ o ả n h . B â y g i ờ b ạ n s ẽ c ó k ế t q u ả , t ấ t c ả n h ữ n g g ì b ạ n c ầ n l à n h ấ n F i l e v à s a u đ ó S a v e A s , c h ọ n t h ư m ụ c m à b ạ n m u ố n l ư u h ì n h ả n h .
N g o à i r a , c ô n g c ụ S n i p p i n g T o o l n à y c ò n c h o p h é p b ạ n b ấ m g i ờ k h i c h ụ p ả n h , đ i ề u n à y t h ư ờ n g đ ư ợ c n g ư ờ i v i ế t á p d ụ n g k h i m u ố n c h ụ p ả n h m ộ t đ o ạ n v i d e o c ụ t h ể v à m u ố n c ă n c h ỉ n h t h ờ i g i a n , b ạ n c h ỉ c ầ n n h ấ n E n t e r d e l a y . v à c h ọ n s ố g i â y đ ể c h ụ p ả n h m à b ạ n m u ố n đ ợ i . V ớ i S n i p p i n g T o o l , m ọ i v i ệ c t r ở n ê n d ễ d à n g h ơ n .
X e m t h ê m : M u a ổ c ứ n g S S D t ố c đ ộ c a o c h o P C , L a p t o p . G i á r ẻ n h ấ t t ạ i H o a n g H a P C v ớ i n h i ề u k h u y ế n m ã i
{ h 2 }
N ế u n h ữ n g c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h t r ê n c h ỉ á p d ụ n g c h o h ệ đ i ề u h à n h W i n d o w s t h ì c á c h c h ụ p d ư ớ i đ â y s ẽ g i ú p b ạ n s ử d ụ n g đ ư ợ c t r ê n h ệ đ i ề u h à n h M a c O S c ủ a A p p l e .
{ h 3 }
Đ ể c h ụ p t o à n m à n h ì n h l ư u t ự đ ộ n g , b ạ n c h ỉ c ầ n n h ấ n t ổ h ợ p p h í m s a u : N h ấ n S h i f t + C o m m a n d ( ⌘ ) + 3 . V ậ y l à b ạ n đ ã c h ụ p t o à n m à n h ì n h t h à n h c ô n g t r ê n M a c O S .
{ h 3 } Đ ể c h ụ p m ộ t p h ầ n m à n h ì n h đ ơ n g i ả n h ơ n c ử a s ổ , b ạ n s ẽ c h ỉ c ầ n n h ấ n t ổ h ợ p p h í m S h i f t + C o m m a n d ( ⌘ ) + 4 . B â y g i ờ c o n t r ỏ c h u ộ t c ủ a b ạ n s ẽ c h u y ể n s a n g c h ữ t h ậ p , t ấ t c ả n h ữ n g g ì b ạ n p h ả i l à m l à d i c h u y ể n c á c d ấ u t h ậ p đ ế n v ị t r í c ủ a b ạ n . m u ố n b ắ t đ ầ u c h ụ p m à n h ì n h , s a u đ ó k é o n ó đ ế n c u ố i v ù n g c ầ n c h ụ p . L ư u ý t r o n g k h i k é o b ạ n c ó t h ể n h ấ n S h i f t , O p t i o n h o ặ c S a p c e đ ể t h a y đ ổ i c á c h d i c h u y ể n c ủ a v ù n g c h ọ n .
K h i b ạ n đ ã c h ọ n v ị t r í đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h , c h ỉ c ầ n t h ả c h u ộ t h o ặ c b à n d i c h u ộ t n ế u b ạ n đ a n g s ử d ụ n g M a c b o o k . Đ ể h ủ y c h ụ p , c h ỉ c ầ n n h ấ n p h í m E s c t r ư ớ c k h i n h ả n ú t c h u ộ t . S a u k h i c h ụ p ả n h m à n h ì n h , ả n h c h ụ p m à n h ì n h s ẽ đ ư ợ c l ư u d ư ớ i d ạ n g a . p n g t r ê n m à n h ì n h n ề n t r ê n m à n h ì n h c h í n h . C h ỉ c ầ n n h ấ p v à o n ó v à x e m k ế t q u ả .
{ h 3 }
Đ ể c h ụ p m e n u t r ê n M a c O S , b ạ n c h ỉ c ầ n b ấ m v à o m e n u c ầ n c h ụ p , s a u đ ó t h ự c h i ệ n t ổ h ợ p p h í m S h i f t + C o m m a n d ( ⌘ ) + 4 . N h ư t r ê n , c o n t r ỏ c h u ộ t c ủ a b ạ n s ẽ l à h ì n h c h ữ t h ậ p , b ạ n c h ỉ v i ệ c r ê c h u ộ t đ ó đ ể c h ọ n m e n u v à s a u đ ó c h ỉ c ầ n t h ả c h u ộ t h o ặ c b à n d i c h u ộ t n ế u b ạ n đ ị n h s ử d ụ n g M a c b o o k đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h . N h ư t r ê n , b ạ n v ẫ n c ó t h ể n h ấ n E s c đ ể h ủ y k ế t q u ả n ế u b ạ n l à m s a i t r ư ớ c k h i t h ả c h u ộ t . H ì n h ả n h c ũ n g s ẽ đ ư ợ c l ư u d ư ớ i d ạ n g t ệ p . p n g t r ê n m à n h ì n h
N ế u b ạ n m u ố n l ấ y n ộ i d u n g c ủ a m e n u đ ó n h ư n g k h ô n g m u ố n l ấ y t ê n m e n u , k h i c o n t r ỏ c h u ộ t c ủ a b ạ n t r ở t h à n h d ấ u t h ậ p , h ã y n h ấ n p h í m S p a c e , l ú c n à y c o n t r ỏ c h u ộ t s ẽ l à m á y ả n h v à d i c h u y ể n . D i c h u y ể n m á y ả n h n à y v à o m e n u đ ể đ á n h d ấ u n ó . S a u đ ó , t ấ t c ả n h ữ n g g ì b ạ n p h ả i l à m l à n h ấ p c h u ộ t h o ặ c b à n d i c h u ộ t đ ể l ấ y m e n u v à t ệ p s ẽ đ ư ợ c l ư u t h e o c á c h t ư ơ n g t ự n h ư t r ê n .
{ h 2 }
Đ ó l à t ó m t ắ t t ấ t c ả c á c c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h t r ê n m á y t í n h c h ạ y h ệ đ i ề u h à n h W i n d o w s v à M a c O S . M ọ i t h ắ c m ắ c l i ê n q u a n đ ế n c h ụ p ả n h m à n h ì n h h o ặ c b ạ n c ó n h ữ n g t h ắ c m ắ c k h á c l i ê n q u a n đ ế n P r i n t s c r e e n , h ã y l i ê n h ệ v ớ i H o à n g H à P C đ ể đ ư ợ c g i ả i đ á p n h ữ n g t h ắ c m ắ c đ ó c ũ n g n h ư đ ư ợ c t ư v ấ n . . H o à n g H à P C t ự h à o l à c ô n g t y c ô n g n g h ệ c h u y ê n c u n g c ấ p d ị c h v ụ l ắ p r á p P C W o r k s t a t i o n l ớ n n h ấ t V i ệ t N a m . < h 2 > C á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h , c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h , c h ụ p m à n h ì n h l a p t o p < / h 2 > C h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h , b ạ n c ó t h ể s ử d ụ n g c á c p h í m t ắ t h o ặ c c ô n g c ụ c ó s ẵ n t r ê n W i n d o w s , m a c O S , L i n u x . N ế u b ạ n t h ư ờ n g x u y ê n c ầ n c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h x á c h t a y h o ặ c m á y t í n h c ủ a m ì n h , b ạ n l u ô n n ê n đ ọ c c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h s ố 3 , t ô i c ũ n g t h ư ờ n g s ử d ụ n g p h ư ơ n g p h á p n à y . { H 2 } T r o n g W i n d o w s 1 0 , 8 / 8 . 1 , b ạ n c ó t h ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h P C c h ỉ t ự đ ộ n g l ư u b ằ n g c á c h s ử d ụ n g p h í m t ắ t s a u : N h ấ n W i n d o w s + P r t S c h o ặ c W i n d o w s + F n + P r t S c ( P r t s c b a o g ồ m v ă n b ả n c ó m à u k h á c ) đ ể c h ụ p t o à n m à n h ì n h m á y t í n h c ủ a b ạ n . Đ ể x e m ả n h đ ã c h ụ p , n h ấ n W i n d o w s + E & g t ; c h ọ n H ì n h ả n h ở c ộ t b ê n t r á i & g t ; Ả n h c h ụ p m à n h ì n h : N h ấ n W i n d o w s + A l t + P r t S c đ ể c h ụ p c ử a s ổ đ a n g m ở . Đ i t ớ i C : \ U s e r s \ A d m i n \ V e o s \ C a p t u r e s đ ể c h ụ p ả n h đ ã c h ụ p . N ế u b ạ n k h ô n g t h ể t ì m t h ấ y p h í m P s t S c , c ó k h ả n ă n g b à n p h í m c ủ a b ạ n đ ã t h a y đ ổ i m ộ t c h ú t ( t ù y t h u ộ c v à o t h ư ơ n g h i ệ u ) , h ã y t h ử t ì m m ộ t p h í m t r o n g P r t S c n , P r t S c r : M ộ t s ố p h í m P r i n t S c r e e n m à b ạ n c ó t h ể t ì m t h ấ y n ế u b ạ n s ử d ụ n g p h ầ n m ề m v ề c h ỉ n h s ử a h ì n h ả n h đ ể g h i c h ú b ổ s u n g t r ư ớ c k h i g ử i , h ã y t h ử c h ụ p ả n h m à n h ì n h n h ư n g l ư u v à o k h a y n h ớ t ạ m b ê n d ư ớ i : N h ấ n P r t S c đ ể c h ụ p t o à n m à n h ì n h . N h ấ n v à o c ử a s ổ đ ể c h ụ p , n h ấ n A l t + P r t S c đ ể c h ụ p m ộ t c ử a s ổ t r ê n m à n h ì n h . N h ấ n W i n d o w s + S h i f t + S , s a u đ ó k é o đ ể c h ụ p m ộ t p h ầ n m à n h ì n h . Ả n h c h ụ p m à n h ì n h c ủ a m ộ t p h ầ n m à n h ì n h đ ư ợ c l ư u v à o C l i p b o a r d , h ì n h ả n h c h ụ p đ ư ợ c s ẽ đ ư ợ c l ư u v à o k h a y n h ớ t ạ m , b ạ n c h ỉ c ầ n n h ấ n C t r l + V đ ể d á n v à o k h u n g c h a t , c o m m e n t , W o r d , h o ặ c t r o n g c á c ứ n g d ụ n g c h ỉ n h s ử a h ì n h ả n h , c h ẳ n g h ạ n n h ư P a i n t ( T ô i s ẽ h ư ớ n g d ẫ n b ạ n c h i t i ế t b ê n d ư ớ i ) đ ể t h ê m g h i c h ú h o ặ c đ á n h d ấ u h ì n h ả n h . { h 2 } S n i p p i n g C ô n g c ụ n à y l à c ô n g c ụ d u y n h ấ t C h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h k h ả d ụ n g t r o n g W i n d o w s X P , W i n d o w s 7 / 8 / 8 . 1 , W i n d o w s 1 0 / 1 1 , g i ú p c h ụ p ả n h m à n h ì n h ở n h i ề u d ạ n g k h á c n h a u c á c c á c h . C ô n g c ụ S n i p p i n g T o o l c ó t h ể c h ụ p m ộ t p h ầ n m à n h ì n h , c h ụ p t o à n b ộ m à n h ì n h , c h ụ p m ộ t v ù n g d ạ n g t ự d o d o n g ư ờ i d ù n g x á c đ ị n h . H ì n h ả n h t h à n h p h ẩ m c ó t h ể đ ư ợ c c h ỉ n h s ử a , đ á n h d ấ u b ằ n g c á c c ô n g c ụ c ó s ẵ n v à c ó t h ể đ ư ợ c l ư u ở đ ị n h d ạ n g J P G , G I F h o ặ c P N G . B ư ớ c 1 : N h ậ p S n i p p i n g T o o l v à o ô t ì m k i ế m , b ấ m v à o k ế t q u ả h i ệ n r a : B ư ớ c 2 : C h ọ n k i ể u c h ụ p , S n i p p i n g T o o l c ó 4 c h ế đ ộ c h ụ p : F r e e – f o r m S n i p : C h ụ p ả n h t ù y ý , v i ề n ả n h d ò n g b ạ n k h o a n h t r ê n m à n h ì n h L o n g i t u d i n a l S n i p : C h ụ p ả n h t r o n g k h u n g h ì n h c h ữ n h ậ t W i n d o w S n i p : C h ụ p c ử a s ổ O p e n F u l l – s c r e e n S n i p : C h ụ p t o à n m à n h ì n h T r o n g W i n 7 b ạ n b ấ m v à o m ũ i t ê n b ê n p h ả i c h ữ N e w v à c h ọ n c h ế đ ộ . T r o n g W i n 1 0 , b ấ m v à o m ũ i t ê n b ê n p h ả i c h ữ M o d e đ ể c h ọ n c h ế đ ộ . B ư ớ c 3 : N h ấ n N e w đ ể m ở m à n h ì n h . B ư ớ c 4 : B ấ m v à o m à n h ì n h , g i ữ v à k é o đ ể b ắ t đ ầ u k h o a n h v ù n g m à n h ì n h m u ố n c h ụ p v à t h ả c h u ộ t k h i h o à n t ấ t . B ư ớ c 5 : Ả n h c h ụ p m à n h ì n h đ ư ợ c t ạ o v à m ở t r o n g c ử a s ổ S n i p p i n g T o o l B ư ớ c 6 : B ấ m v à o b i ể u t ư ợ n g c â y b ú t n h ư h ì n h đ ể đ á n h d ấ u ả n h . C ũ n g n h ư c á c h 2 , S n i p p i n g T o o l s ẽ l ư u ả n h v à o c l i p b o a r d , b ạ n c ó t h ể C t r l + V đ ể d á n ả n h v à o P h o t o s h o p , P a i n t đ ể c h ỉ n h s ử a t h ê m . ( M ì n h s ẽ h ư ớ n g d ẫ n b ê n d ư ớ i ) , d á n v à o ứ n g d ụ n g c h a t n h ư V i b e r , F a c e b o o k M e s s e n g e r , Z a l o w e b đ ể g ử i c h o b ạ n b è h o ặ c C t r l + S đ ể l ư u ả n h đ ã c h ụ p v à o t h ư m ụ c b ạ n m u ố n t r ê n m á y t í n h . ả n h c h ụ p m à n h ì n h , b ạ n n ê n g h i m c ô n g c ụ S n i p p i n g T o o l v à o t h a n h t á c v ụ , c h ỉ v ớ i 2 c ú n h ấ p c h u ộ t l à b ạ n c ó t h ể c h ụ p đ ư ợ c v ù n g m à n h ì n h m ì n h m u ố n c ũ n g n h ư l ư u l ạ i v à g ử i c h o b ạ n b è . Đ ể g h i m C ô n g c ụ S n i p p i n g , h ã y m ở C ô n g c ụ C ắ t , n h ấ p c h u ộ t p h ả i v à o b i ể u t ư ợ n g C ô n g c ụ C ắ t t r ê n T h a n h t á c v ụ v à c h ọ n G h i m v à o t h a n h t á c v ụ v à t h ế l à x o n g . W i n d o w s V i s t a v à c á c p h i ê n b ả n m ớ i h ơ n c ó t h ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h t h e o n h i ề u c á c h k h á c n h a u . N ó c ó t h ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h c ủ a c á c k h u v ự c h ì n h c h ữ n h ậ t d o n g ư ờ i d ù n g x á c đ ị n h , c á c k h u v ự c d ạ n g t ự d o d o n g ư ờ i d ù n g x á c đ ị n h v à h ì n h ả n h t o à n m à n h ì n h t i ê u c h u ẩ n . Ả n h đ ư ợ c g ọ i l à “ ả n h c ắ t ” v à c h ú n g c ó t h ể đ ư ợ c c h ỉ n h s ử a b ằ n g t r ì n h c h ỉ n h s ử a t í c h h ợ p , c u n g c ấ p k h ả n ă n g c h ỉ n h s ử a c ơ b ả n , c ũ n g n h ư c h ú t h í c h , s a u đ ó l ư u ở b ấ t k ỳ đ ị n h d ạ n g ả n h p h ổ b i ế n n à o . C á c . S n i p p i n g T o o l l à m ộ t c ô n g c ụ c h ụ p ả n h m à n h ì n h r ấ t l i n h h o ạ t v ì n ó c u n g c ấ p c h o n g ư ờ i d ù n g n h ữ n g c á c h k h á c n h a u đ ể c h ụ p ả n h c á c p h ầ n k h á c n h a u c ủ a m à n h ì n h . Ả n h c h ụ p m à n h ì n h h ệ t h ố n g đ i ể n h ì n h đ ư ợ c c h ụ p b ằ n g p h í m P r i n t S c r e e n c ủ a b à n p h í m s ẽ c h ụ p t o à n b ộ m à n h ì n h v à n g ư ờ i d ù n g c ó t h ể c h ỉ n h s ử a h o ặ c c ô l ậ p c á c k h u v ự c t h ự c t ế m à h ọ c ầ n b ằ n g p h ầ n m ề m c h ỉ n h s ử a h ì n h ả n h n h ư P a i n t h o ặ c P h o t o s h o p . N g ư ợ c l ạ i , S n i p p i n g T o o l c h o p h é p n g ư ờ i d ù n g c h ỉ c h ụ p m à n h ì n h m ộ t s ố p h ầ n h o ặ c t o à n b ộ c ử a s ổ , g i ú p n g ư ờ i d ù n g k i ể m s o á t n h i ề u h ơ n . C ô n g c ụ l ư u ả n h c h ụ p m à n h ì n h ở đ ị n h d ạ n g J P G , G I F h o ặ c P N G . n ó h ì n h c h ữ n h ậ t N h ư n g m ọ i t h ứ đ ã t h a y đ ổ i ! S n i p p i n g T o o l h i ệ n l à c ô n g c ụ đ ư ợ c t í c h h ợ p s ẵ n t r o n g t ấ t c ả c á c p h i ê n b ả n W i n d o w s v à c h ụ p ả n h m à n h ì n h b ằ n g S n i p p i n g T o o l p h ả i n ó i l à r ấ t h i ệ u q u ả v à d ễ s ử d ụ n g . N ế u b ạ n v ô t ì n h s ử d ụ n g W i n d o w s t h ì đ â y l à m ộ t t h i ế u s ó t l ớ n . { H 2 } N g o à i P a i n t , S n i p p i n g T o o l , W i n d o w s 1 0 c ò n c ó m ộ t c ô n g c ụ c h ụ p ả n h m à n h ì n h r ấ t h a y k h á c l à S n i p & a m p ; S k e t c h . B ạ n c ó t h ể m ở S n i p & a m p ; S k e t c h b ằ n g h a i p h ư ơ n g p h á p k h á c n h a u . M ở S n i p & a m p ; S k e t c h b ằ n g n ú t P r t S c n W i n d o w s 1 0 c h o p h é p n g ư ờ i d ù n g k í c h h o ạ t n h a n h c ô n g c ụ c h ụ p ả n h m à n h ì n h S n i p & a m p ; S k e t c h b ằ n g n ú t P r t S c n . C á c h t h ự c h i ệ n n h ư s a u : N h ấ n t ổ h ợ p p h í m W i n d o w s + I đ ể m ở C à i đ ặ t T ì m v à n h ấ p v à o D ễ t r u y c ậ p C u ộ n x u ố n g đ ể t ì m v à n h ấ p v à o B à n p h í m ở t h a n h b ê n t r á i C u ộ n x u ố n g đ ể t ì m s a u đ ó s ẽ c h u y ể n c ô n g t ắ c t ắ t P r i n t S c r e e n t h à n h B ậ t S a u c à i đ ặ t x o n g , b ấ t c ứ k h i n à o b ạ n n h ấ n n ú t P r t S c n , c ô n g c ụ c h ụ p ả n h m à n h ì n h S n i p & a m p ; S k e t c h s ẽ k í c h h o ạ t . M ở S n i p & a m p ; S k e t c h b ằ n g m e n u S t a r t Đ â y l à m ộ t c á c h k h á c ơ b ả n đ ể m ở c ô n g c ụ S n i p & a m p ; S k e t c h . L à m t h e o c á c b ư ớ c s a u : N h ấ n W i n d o w s đ ể m ở m e n u B ắ t đ ầ u N h ậ p S n i p & a m p ; S k e t c h B ấ m v à o k ế t q u ả đ ầ u t i ê n t r o n g h ộ p k ế t q u ả t ì m k i ế m đ ể m ở c ô n g c ụ S n i p & a m p ; S k e t c h . S n i p & a m p ; S k e t c h l à m ộ t c ô n g c ụ k h á l i n h h o ạ t . N ó c h o p h é p b ạ n c h ụ p ả n h m à n h ì n h d ư ớ i d ạ n g t o à n m à n h ì n h , c h ụ p m ộ t ô h ì n h c h ữ n h ậ t , c h ụ p m ộ t ô t ù y c h ỉ n h c ó h ì n h d ạ n g t ự d o , c h ụ p m ộ t c ử a s ổ ứ n g d ụ n g . S a u k h i c h ụ p ả n h , S n i p & a m p ; S k e t c h c u n g c ấ p c h o n g ư ờ i d ù n g c á c t ù y c h ọ n c h ỉ n h s ử a n h ư c ắ t ả n h , p h ó n g t o . B ạ n c ũ n g c ó t h ể đ á n h d ấ u c á c đ ố i t ư ợ n g t r o n g ả n h , g h i c h ú b ằ n g c h ữ v i ế t t a y , b ú t b i , b ú t c h ì h a y t ẩ y . . . n h ữ n g b ứ c ả n h v ừ a c h ụ p b ằ n g S n i p & a m p ; S k e t c h . T r o n g W i n d o w s 1 1 , S n i p p i n g T o o l v à S n i p & a m p ; S k e t c h đ ư ợ c k ế t h ợ p t h à n h m ộ t , c ó t ê n l à S n i p p i n g T o o l v à c ó t ấ t c ả c á c t í n h n ă n g t ố t n h ấ t c ủ a c ù n g m ộ t c ô n g c ụ . { H 2 } T r o n g 4 c á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h ở t r ê n , c h ỉ c ó m ộ t c á c h đ ể c h ụ p m à n h ì n h v à c h ỉ n h s ử a , c ắ t ả n h h o ặ c v i ế t v ă n b ả n t r ê n ả n h . D o đ ó , b ạ n c ầ n t h ê m m ộ t c ô n g c ụ c h ỉ n h s ử a ả n h k h á c đ ể t h ự c h i ệ n v i ệ c n à y . D ư ớ i đ â y , m ì n h s ẽ h ư ớ n g d ẫ n c á c b ạ n c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h r ồ i c h ỉ n h s ử a b ằ n g P a i n t ( m ộ t ứ n g d ụ n g c ó s ẵ n t r ê n m á y t í n h ) , c á c h n à y c ó t h ể á p d ụ n g c h o t ấ t c ả c á c p h i ê n b ả n W i n d o w s t ừ W i n d o w s X P , W i n d o w s 7 , W i n d o w s 8 / 8 . 1 đ ế n W i n d o w s 1 0 . B ạ n c h ụ p ả n h m à n h ì n h t h e o 2 h o ặ c 3 c á c h t r ê n , ở đ â y m ì n h n h ấ n p h í m P r i n t S c r e e n ( N ú t n à y t h ư ờ n g n ằ m ở g ó c t r ê n b ê n p h ả i b à n p h í m m á y t í n h v ớ i n h i ề u b i ế n t h ể v i ế t t ắ t k h á c n h ư : ” P r t S c n ” , ” P r n t S c r n ” , ” P r i n t S c r ” . . . ) M ở P a i n t b ằ n g c á c h g õ P a i n t v à o t h a n h t ì m k i ế m : C ử a s ổ g i a o d i ệ n P a i n t h i ệ n r a , n h ấ n C t r l + V đ ể d á n ả n h v ừ a c h ụ p . m à n h ì n h b ạ n v ừ a c h ụ p , n h ấ p v à o C h ọ n , t ạ o v ù n g c h ọ n t r ê n ả n h đ ã c h ụ p b ằ n g c á c h n h ấ p v à k é o c h u ộ t , s a u đ ó n h ấ p v à o c ô n g c ụ c ắ t , c á c b ư ớ c t h ự c h i ệ n n h ư h ì n h d ư ớ i đ â y : Đ ể n h ậ p v ă n b ả n v à o h ì n h ả n h , n h ấ p c h u ộ t v à o c h ữ A , s a u đ ó đ ư a c h u ộ t v à o v ị t r í m u ố n v i ế t c h ữ v à o ả n h , c h ọ n k i ể u c h ữ , c ỡ c h ữ , m à u c h ữ , v i ế t c h ữ r ồ i đ ư a c h u ộ t r a k h ỏ i k h u n g . C u ố i c ù n g , b ạ n n h ấ n t ổ h ợ p p h í m C T R L + S đ ể l ư u ả n h . l ạ i . C h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h h W i n d o w s l à m ộ t t r o n g n h ữ n g c á c h n h a n h n h ấ t đ ể g h i l ạ i n ộ i d u n g m à n h ì n h n h ư n ộ i d u n g t r a n g w e b , t h ô n g b á o l ỗ i . T r o n g 3 c á c h c h ụ p m à n h ì n h l a p t o p t r ê n , b ạ n c ó t h ể s ử d ụ n g p h ù h ợ p v ớ i n h i ề u m ụ c đ í c h k h á c n h a u n h ư : c h ụ p t o à n m à n h ì n h , c h ụ p c ử a s ổ c h ư ơ n g t r ì n h , c h ụ p b ấ t k ỳ p h ầ n n à o t r ê n m à n h ì n h . { H 2 } Đ â y l à m ẹ o n h ỏ g i ú p b ạ n b ạ n n h a n h c h ó n g k í c h h o ạ t k h u n g ả n h c h ụ p m à n h ì n h C ô n g c ụ S n i p p i n g . S a u k h i n h ấ n t ổ h ợ p p h í m W i n + S h i f t + S , b ộ c ô n g c ụ c h ụ p ả n h m à n h ì n h s ẽ h i ệ n r a v à b ạ n c h ỉ c ầ n c h ọ n k i ể u m u ố n c h ụ p r ồ i n h ấ n đ ể c h ụ p . K h i c h ụ p x o n g , ả n h c h ụ p m à n h ì n h s ẽ đ ư ợ c l ư u v à o k h a y n h ớ t ạ m , b ạ n c ó t h ể d á n v à o P a i n t h o ặ c c á c m ạ n g x ã h ộ i , ứ n g d ụ n g n h ắ n t i n . . . { h 2 } N g o à i q u a y v i d e o , G a m e B a r t r o n g W i n d o w s 1 0 , W i n d o w s 1 1 c ũ n g c ó t h ể c h ụ p ả n h c h ụ p m à n h ì n h . Đ ầ u t i ê n , b ạ n c ầ n n h ấ n t ổ h ợ p p h í m W i n + G đ ể m ở G a m e B a r . T i ế p t h e o , b ạ n c ó t h ể d ù n g c h u ộ t b ấ m v à o n ú t c h ụ p m à n h ì n h t r o n g g i a o d i ệ n G a m e B a r h o ặ c s ử d ụ n g p h í m t ắ t m ặ c đ ị n h W i n + A l t + P r t S c n c ủ a p h ầ n m ề m đ ể c h ụ p t o à n m à n h ì n h . B ạ n c ũ n g c ó t h ể t ạ o n ú t c ủ a r i ê n g m ì n h . C h ụ p ả n h m à n h ì n h r i ê n g đ ể t h u ậ n t i ệ n . Đ ể t h ự c h i ệ n v i ệ c n à y , h ã y đ i t ớ i C à i đ ặ t & g t ; T r ò c h ơ i & g t ; G a m e B a r ( h o ặ c X b o x G a m e B a r ) . K h i b ạ n đ ã c h ụ p ả n h m à n h ì n h , m ộ t t h a n h b ậ t l ê n s ẽ x u ấ t h i ệ n x á c n h ậ n r ằ n g b ạ n v ừ a c h ụ p ả n h m à n h ì n h . K h i c h ạ m v à o b ạ n s ẽ t h ấ y ả n h m ì n h v ừ a c h ụ p . B ạ n c ó t h ể c h i a s ẻ t r ự c t i ế p l ê n T w i t t e r ( c h ư a đ ư ợ c h ỗ t r ợ t r ê n c á c m ạ n g x ã h ộ i k h á c ) , t ạ o m e m e b ằ n g c á c h t h ê m v ă n b ả n h o ặ c n ế u k h ô n g t h í c h b ạ n c ó t h ể x ó a . N h ư đ ã n ó i ở t r ê n , G a m e B a r c ũ n g c ó k h ả n ă n g m à n h ì n h t r ở l ạ i . T u y n h i ê n , k h ả n ă n g q u a y m à n h ì n h c ủ a G a m e B a r c ó p h ầ n h ạ n c h ế k h i k h ô n g t h ể q u a y W i n d o w s D e s k t o p v à F i l e E x p l o r e r . { H 2 } T r ê n M a c , M a c B o o k , Q u a n t r i m a n g . c o m c ó ​ ​ h ư ớ n g d ẫ n c h ụ p m à n h ì n h M a c r ấ t c h i t i ế t , b ạ n c ó t h ể t h a m k h ả o t ạ i đ â y n ế u c ầ n M a c c a o c ấ p t ù y c h ọ n c h ụ p m à n h ì n h . Đ ể c ó t o à n b ộ m à n h ì n h M a c , b ạ n c h ỉ c ầ n n h ấ n S h i f t + C o m m a n d + 3 . Đ ể l ấ y p h ầ n m à n h ì n h M a c , n h ấ n S h i f t + C o m m a n d + 4 . Đ ể c ó m e n u t r ê n M a c , n h ấ n S h i f t + C o m m a n d + 4 + p h í m c á c h . Ả n h c h ụ p m à n h ì n h M a c s ẽ đ ư ợ c l ư u t r ê n m à n h ì n h n ề n v ớ i đ ị n h d ạ n g S c r e e n S h o t [ d a t e ] i n [ t i m e ] . p n g { h 2 } T ư ơ n g t ự n h ư M a c , Q u a n t r i m a n g . c o m c ũ n g c ó b à i h ư ớ n g d ẫ n c h ụ p ả n h m à n h ì n h L i n u x , b ạ n c ó t h ể t h a m k h ả o . Đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h L i n u x , c h ú n g t ô i s ử d ụ n g ả n h c h ụ p m à n h ì n h S p e c t a c l e , S h u t t e r , d ò n g l ệ n h h o ặ c G N O M E ( t r ê n U b u n t u ) . { H 2 } T r ê n đ â y l à m ộ t s ố c á c h c h ụ p m à n h ì n h m á y t í n h x á c h t a y , n ế u c á c t ù y c h ọ n n à y v ẫ n c h ư a đ ủ , b ạ n c ó t h ể s ử d ụ n g b ổ s u n g ứ n g d ụ n g c h ụ p ả n h m à n h ì n h c h o W i n d o w s v ớ i n h i ề u t ù y c h ọ n c h ụ p ả n h , l N ế u b ạ n đ a n g t ì m c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h đ i ệ n t h o ạ i , h ã y t h a m k h ả o : 2 c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h t r ê n i P h o n e , i P a d h o ặ c c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h t r ê n t h i ế t b ị A n d r o t ừ A – Z . T h a m k h ả o t h ê m c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h t r ê n t h i ế t b ị k h á c : C h ú c c á c b ạ n t h à n h c ô n g ! < h 2 > C á c h C h ụ p Ả n h M à n H ì n h L a p t o p W i n 1 0 P h í m T ắ t – P h ầ n M ề m < / h 2 > C ó t h ể b ạ n c ầ n c h ụ p ả n h m à n h ì n h c h o c ô n g v i ệ c , c h o h ồ s ơ c ủ a m ì n h h o ặ c b ạ n c ó t h ể c ầ n g ử i ả n h đ ế n b ộ p h ậ n h ỗ t r ợ k ỹ t h u ậ t . B ạ n c ó t h ể c h ỉ m u ố n g h i l ạ i m ộ t k h o ả n h k h ắ c t h ú v ị đ a n g d i ễ n r a t r ê n m à n h ì n h c ủ a m ì n h .
D ù l ý d o l à g ì , c ó n h i ề u c á c h đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h t r ê n P C W i n d o w s . Đ i ề u n à y b a o g ồ m s ử d ụ n g p h í m P r i n t S c r e e n t i ê u c h u ẩ n , g ử i ả n h c h ụ p m à n h ì n h t ớ i O n e D r i v e , c h ụ p b ằ n g G a m e b a r , v . v . H ã y x e m q u a m ộ t s ố c á c h đ ơ n g i ả n đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h m á y t í n h c ủ a b ạ n .
{ h 2 }
P r i n t S c r e e n ( P r t S c n ) – C h ụ p t o à n m à n h ì n h . N ế u b ạ n c ó n h i ề u m à n h ì n h , c h ứ c n ă n g n à y s ẽ g h i l ạ i m ọ i t h ứ đ ư ợ c h i ể n t h ị t r ê n t ấ t c ả c á c m à n h ì n h đ ư ợ c k ế t n ố i d ư ớ i d ạ n g h ì n h ả n h . T h e o m ặ c đ ị n h , p h ư ơ n g p h á p n à y k h ô n g l ư u h ì n h ả n h c ủ a b ạ n d ư ớ i d ạ n g t ệ p m à c h ỉ g ử i h ì n h ả n h đ ã c h ụ p v à o k h a y n h ớ t ạ m .
A l t + P r i n t S c r e e n – C h ụ p m ộ t c ử a s ổ . T h e o m ặ c đ ị n h , p h ư ơ n g p h á p n à y k h ô n g l ư u h ì n h ả n h c ủ a b ạ n d ư ớ i d ạ n g t ệ p m à c h ỉ g ử i h ì n h ả n h đ ã c h ụ p v à o k h a y n h ớ t ạ m .
W i n + P r i n t S c r e e n – N h ậ n t o à n m à n h ì n h . S ự k h á c b i ệ t ở đ â y l à W i n d o w s l ư u h ì n h ả n h d ư ớ i d ạ n g t ệ p . T h e o m ặ c đ ị n h , n ó g ử i Ả n h c h ụ p m à n h ì n h c ủ a n g ư ờ i d ù n g C : t ớ i P C c ủ a b ạ n .
W i n + S h i f t + – C h ụ p ả n h m à n h ì n h b ằ n g c ô n g c ụ S n i p & a m p ; S k e t c h t í c h h ợ p s ẵ n . C ô n g c ụ n à y k h ô n g l ư u ả n h c h ụ p d ư ớ i d ạ n g ả n h m à c h ỉ c ầ n g ử i c h ú n g v à o k h a y n h ớ t ạ m .
W i n + G – M ở t h a n h T r ò c h ơ i . N h ấ p v à o n ú t ả n h c h ụ p m à n h ì n h v à c ô n g c ụ s ẽ l ư u h ì n h ả n h v à o C : \ U s e r V e o C a p t u r e s t h e o m ặ c đ ị n h . Đ ể s ử d ụ n g c ô n g c ụ n à y , h ã y đ ả m b ả o r ằ n g t í n h n ă n g ả n h c h ụ p m à n h ì n h t r ê n T h a n h t r ò c h ơ i đ ư ợ c b ậ t t r o n g C à i đ ặ t & g t ; T r ò c h ơ i & g t ; T h a n h t r ò c h ơ i .
W i n + A l t + P r i n t S c r e e n – X e m t o à n m à n h ì n h . L ệ n h n à y l ư u h ì n h ả n h v à o C : \ U s e r V e o C a p t u r e s t h e o m ặ c đ ị n h . Đ ể s ử d ụ n g c ô n g c ụ n à y , h ã y đ ả m b ả o r ằ n g t í n h n ă n g ả n h c h ụ p m à n h ì n h t r ê n T h a n h t r ò c h ơ i đ ư ợ c b ậ t t r o n g C à i đ ặ t & g t ; T r ò c h ơ i & g t ; T h a n h t r ò c h ơ i .
⇨ X e m t h ê m : C ô n g t y c u n g c ấ p t h i ế t b ị c ô n g n g h ệ t h ô n g t i n
{ h 3 }
T r o n g m ộ t s ố t r ư ờ n g h ợ p , m à n h ì n h n h ấ p n h á y h o ặ c m ờ đ i c h o t h ấ y W i n d o w s đ ã c h ụ p ả n h m à n h ì n h . N ế u đ i ề u n à y k h ô n g x ả y r a , h ã y m ở F i l e E x p l o r e r v à đ i đ ế n c á c v ị t r í m ặ c đ ị n h đ ể x e m W i n d o w s đ ã l ư u ả n h c ủ a b ạ n c h ư a .
N ế u b ạ n s ử d ụ n g O n e D r i v e , b ạ n c ó t h ể l ư u ả n h c h ụ p m à n h ì n h c ủ a m ì n h v à o đ á m m â y đ ể t r u y c ậ p c h ú n g t ừ b ấ t k ỳ t h i ế t b ị n à o . N ó k h ô n g l ư u ả n h c h ụ p m à n h ì n h t h e o m ặ c đ ị n h . T h a y v à o đ ó , b ạ n c ầ n n h ấ p c h u ộ t p h ả i v à o b i ể u t ư ợ n g đ á m m â y đ ư ợ c đ ỗ b ê n c ạ n h đ ồ n g h ồ h ệ t h ố n g v à n h ấ p v à o C à i đ ặ t t r o n g m e n u b ậ t l ê n . T i ế p t h e o , n h ấ p v à o t a b S a o l ư u t r o n g c ử a s ổ b ậ t l ê n k ế t q u ả v à c h ọ n h ộ p b ê n d ư ớ i Ả n h c h ụ p m à n h ì n h .
T r o n g t r ư ờ n g h ợ p n à y , b ạ n c ó t h ể n h ấ n b a l ệ n h đ ầ u t i ê n t r ê n M à n h ì n h i n đ ể t ự đ ộ n g l ư u ả n h v à o O n e D r i v e . B ạ n s ẽ k h ô n g t h ấ y m à n h ì n h n h ấ p n h á y h o ặ c m ờ – t h a y v à o đ ó , b ạ n s ẽ n h ậ n đ ư ợ c t h ô n g b á o . Đ ả m b ả o đ ồ n g b ộ h ó a t h ư m ụ c Ả n h c h ụ p m à n h ì n h n ế u b ạ n m u ố n t r u y c ậ p ả n h t r ê n P C c ủ a m ì n h .
C u ố i c ù n g , n ế u b ạ n c ó D r o p b o x , ả n h c h ụ p m à n h ì n h t r o n g t h ư m ụ c Ả n h c h ụ p m à n h ì n h c ó t h ể t ự đ ộ n g t ả i l ê n b ộ n h ớ đ á m m â y c ủ a b ạ n , đ i ề u n à y c ó t h ể h o à n h ả o c h o T r ư n g b à y c ủ a b ạ n .
{ h 2 }
P h ư ơ n g p h á p đ ầ u t i ê n c ũ n g đ ư ợ c b i ế t đ ế n n h i ề u n h ấ t v à n ó h o ạ t đ ộ n g t r ê n t ấ t c ả c á c p h i ê n b ả n W i n d o w s : t r ê n b à n p h í m c ủ a b ạ n , n h ấ n p h í m P r t S c n ( P r i n t S c r e e n ) h o ặ c p h í m C T R L + P r t S c n . T i ế p t h e o , m ở m ộ t c h ư ơ n g t r ì n h c h ỉ n h s ử a h ì n h ả n h n h ư P a i n t v à d á n h ì n h ả n h t ừ k h a y n h ớ t ạ m . B â y g i ờ b ạ n c ó t h ể l ư u n ó d ư ớ i d ạ n g t ệ p v à t h ự c h i ệ n c á c c h ỉ n h s ử a c ơ b ả n .
⇨ X e m t h ê m :
D ị c h v ụ c h o t h u ê l a p t o p t ổ c h ứ c s ự k i ệ n
D ị c h v ụ c h o t h u ê P C g i á r ẻ t ạ i T P .
{ h 2 }
N ế u b ạ n m u ố n c h ụ p ả n h t o à n m à n h ì n h v à l ư u t h à n h t ệ p t r ê n ổ c ứ n g m à k h ô n g c ầ n s ử d ụ n g b ấ t k ỳ c ô n g c ụ n à o k h á c , h ã y n h ấ n W i n d o w s + P r t S c n t r ê n b à n p h í m .
S ử d ụ n g p h í m t ắ t : W i n d o w s + P r t S c n W i n d o w s l ư u t r ữ ả n h c h ụ p m à n h ì n h t r o n g t h ư v i ệ n H ì n h ả n h , t r o n g t h ư m ụ c Ả n h c h ụ p m à n h ì n h . T ệ p c ó t ê n ” S c r e e e n s h o t ( n u m b e r ) . p n g ” , t r o n g đ ó s ố t h a y đ ổ i d ự a t r ê n s ố l ư ợ n g ả n h c h ụ p m à n h ì n h b ạ n đ ã c h ụ p .
T r o n g W i n d o w s 1 0 , b ạ n c ũ n g c ó t h ể t ì m t h ấ y ả n h c h ụ p m à n h ì n h c ủ a m ì n h n ế u s ử d ụ n g ứ n g d ụ n g Ả n h b ằ n g c á c h đ i t ớ i “ T h ư m ụ c – & g t ; Ả n h – & g t ; Ả n h c h ụ p m à n h ì n h ” .
{ h 2 }
B ạ n c ũ n g c ó t h ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h c ủ a c ử a s ổ đ a n g h o ạ t đ ộ n g . M ở c ử a s ổ b ạ n m u ố n c h ụ p v à n h ấ n A l t + P r t S c n t r ê n b à n p h í m . Ả n h c h ụ p m à n h ì n h đ ư ợ c l ư u v à o k h a y n h ớ t ạ m . M ở P a i n t h o ặ c b ấ t k ỳ ứ n g d ụ n g c h ỉ n h s ử a ả n h n à o k h á c v à D á n ả n h đ ể b ạ n c ó t h ể c h ỉ n h s ử a v à l ư u v à o m á y t í n h h o ặ c t h i ế t b ị W i n d o w s c ủ a m ì n h .
{ h 2 }
N ế u b ạ n c ó m á y t í n h x á c h t a y , m á y t í n h b ả n g h o ặ c b à n p h í m c ó p h í m F n , h ã y l à m đ i ề u đ ó t h a y v ì b a p h ư ơ n g p h á p đ ầ u t i ê n :
K h i b ạ n n h ấ n p h í m t ắ t b ằ n g p h í m P r t S c n , W i n d o w s s ẽ k h ô n g c h ụ p ả n h m à n h ì n h . T h a y v à o đ ó , h ã y s ử d ụ n g m ộ t t r o n g n h ữ n g c á c h s a u :
F n + P r t S c n – c h ụ p ả n h t o à n m à n h ì n h v à s a o c h é p n ó v à o k h a y n h ớ t ạ m . Đ i ề u n à y t ư ơ n g đ ư ơ n g v ớ i v i ệ c n h ấ n p h í m c h u ẩ n P r t S c n . F n + W i n d o w s + P r t S c n – c h ụ p ả n h t o à n m à n h ì n h v à l ư u t h à n h t ệ p t r ê n ổ c ứ n g m à k h ô n g c ầ n s ử d ụ n g b ấ t k ỳ c ô n g c ụ n à o k h á c . W i n d o w s l ư u t r ữ ả n h c h ụ p m à n h ì n h t r o n g t h ư v i ệ n Ả n h , t r o n g t h ư m ụ c Ả n h c h ụ p m à n h ì n h . Đ i ề u n à y c ũ n g g i ố n g n h ư c á c h n h ấ n W i n d o w s + P r t S c n t r ê n b à n p h í m t i ê u c h u ẩ n .
F n + A l t + P r t S c n – c h ụ p ả n h m à n h ì n h c ủ a c ử a s ổ đ a n g h o ạ t đ ộ n g . Đ i ề u n à y t ư ơ n g đ ư ơ n g v ớ i v i ệ c n h ấ n A l t + P r t S c n t r ê n b à n p h í m t i ê u c h u ẩ n .
T r ê n m ộ t s ố b à n p h í m , n ú t P r t S c n c ó t h ể k h ô n g t h ự c h i ệ n h a i h o ặ c n h i ề u h à n h đ ộ n g . T u y n h i ê n , n ó s ẽ k h ô n g h o ạ t đ ộ n g c h o đ ế n k h i b ạ n n h ấ n p h í m k h ó a F n .
T r ê n n h ữ n g b à n p h í m n h ư v ậ y , p h í m F n h o ạ t đ ộ n g n h ư m ộ t p h í m c h ứ c n ă n g v à c á c p h í m đ a p h ư ơ n g t i ệ n ở t r ê n c ù n g , c ù n g v ớ i p h í m P r i n t S c r e e n .
N ế u b ạ n c ó b à n p h í m n h ư v ậ y , h ã y n h ấ n p h í m F n đ ể m ở k h ó a h à n g p h í m t r ê n c ù n g , s a u đ ó s ử d ụ n g c á c p h í m t ắ t m à c h ú n g t ô i đ ã m ô t ả t r o n g b a p h ầ n đ ầ u t i ê n c ủ a b à i v i ế t n à y . H ọ s ẽ l à m v i ệ c n g a y b â y g i ờ .
N ế u b ạ n c ó m á y t í n h b ả n g S u r f a c e P r o c ủ a M i c r o s o f t v ớ i W i n d o w s 1 0 , b ạ n s ẽ c ầ n s ử d ụ n g m ộ t p h í m t ắ t k h á c v ì k h ô n g c ó p h í m P r t S c n t r o n g T y p e C o v e r .
{ h 3 }
F n + P h í m c á c h – p h í m t ắ t n à y l ư u h ì n h ả n h c ủ a m à n h ì n h h i ệ n t ạ i c ủ a b ạ n v à o k h a y n h ớ t ạ m , v ì v ậ y b ạ n c ó t h ể d á n n ó v à o b ấ t k ỳ ứ n g d ụ n g n à o . Đ i ề u n à y t ư ơ n g đ ư ơ n g v ớ i v i ệ c n h ấ n p h í m c h u ẩ n P r t S c n .
F n + A l t + P h í m c á c h – p h í m t ắ t n à y l ư u ả n h c h ụ p m à n h ì n h c ủ a c ử a s ổ đ a n g h o ạ t đ ộ n g v à o k h a y n h ớ t ạ m đ ể b ạ n c ó t h ể d á n v à o b ấ t k ỳ ứ n g d ụ n g n à o . Đ i ề u n à y t ư ơ n g đ ư ơ n g v ớ i v i ệ c n h ấ n p h í m t ắ t A l t + P r t S c n .
{ h 2 }
N ế u b ạ n đ a n g s ử d ụ n g W i n d o w s 1 0 , h ã y n h ấ n W i n d o w s + S h i f t + S đ ể c h u y ể n m ộ t p h ầ n m à n h ì n h v à s a o c h é p n ó v à o k h a y n h ớ t ạ m .
S a u k h i b ạ n n h ấ n W i n d o w s + S h i f t + S , m à n h ì n h s ẽ b ị m ờ đ i v à m ộ t c o n t r ỏ đ ư ợ c h i ể n t h ị , b ạ n c ó t h ể s ử d ụ n g c o n t r ỏ n à y đ ể v ẽ t r ê n m à n h ì n h k h u v ự c b ạ n m u ố n c h ụ p ả n h m à n h ì n h .
N h ấ n t r á i c h u ộ t , v ẽ k h u v ự c b ạ n m u ố n c h ụ p v à t h ả n ú t c h u ộ t . N ế u b ạ n c ó m à n h ì n h c ả m ứ n g , h ã y v ẽ k h u v ự c b ạ n m u ố n c h ụ p b ằ n g n g ó n t a y ( h o ặ c b ú t ) t r ê n m à n h ì n h .
Ả n h c h ụ p m à n h ì n h đ ư ợ c l ư u v à o k h a y n h ớ t ạ m . M ở P a i n t h o ặ c b ấ t k ỳ ứ n g d ụ n g c h ỉ n h s ử a ả n h n à o v à d á n ả n h c h ụ p m à n h ì n h đ ể b ạ n c ó t h ể c h ỉ n h s ử a v à l ư u n ó .
T í n h n ă n g n à y b a n đ ầ u l à m ộ t p h ầ n c ủ a O n e N o t e n h ư n g n ó đ ã đ ư ợ c t h ê m v à o c h í n h W i n d o w s 1 0 , đ i ề u n à y t h ậ t t u y ệ t .
{ h 2 }
S n i p p i n g T o o l l à m ộ t ứ n g d ụ n g m á y t í n h đ ể b à n t u y ệ t v ờ i đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h .
N ó c ó t h ể t ạ o r a t ấ t c ả c á c l o ạ i ả n h c h ụ p m à n h ì n h v à b ạ n c ũ n g c ó t h ể s ử d ụ n g n ó đ ể t h ự c h i ệ n m ộ t s ố đ i ề u c h ỉ n h á n h s á n g .
T ì m k i ế m c á c t ừ ” c ô n g c ụ c ắ t ” t r o n g h ộ p t ì m k i ế m M e n u B ắ t đ ầ u ( n ế u b ạ n đ a n g s ử d ụ n g W i n d o w s 1 0 h o ặ c W i n d o w s 7 ) h o ặ c t r ê n ” M à n h ì n h b ắ t đ ầ u ” ( n ế u b ạ n đ a n g s ử d ụ n g W i n d o w s 8 . 1 ) v à n h ấ p h o ặ c n h ấ n v à o k ế t q u ả t h í c h h ợ p c ủ a T ì m k i ế m .
{ h 2 }
B ắ t đ ầ u v ớ i B ả n c ậ p n h ậ t t h á n g 1 0 n ă m 2 0 1 8 , W i n d o w s 1 0 c u n g c ấ p m ộ t ứ n g d ụ n g m ớ i đ ể t h a y t h ế C ô n g c ụ S n i p p i n g .
H i ệ n t ạ i , c ả h a i ứ n g d ụ n g đ ề u c ó s ẵ n t r ê n W i n d o w s 1 0 . S n i p & a m p ; S k e t c h b ổ s u n g t h ê m c á c t í n h n ă n g m ớ i v à n h ư t ê n c h o t h ấ y , c h ú n g t ậ p t r u n g v à o v i ệ c s ử a đ ổ i ( s o ạ n t h ả o ) ả n h c h ụ p m à n h ì n h s a u k h i b ạ n c h ụ p .
S n i p & a m p ; S k e t c h c ó n h i ề u c á c h đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h .
Đ ầ u t i ê n l à n h ấ n n ú t M ớ i t r o n g ứ n g d ụ n g S n i p & a m p ; S k e t c h h o ặ c p h í m t ắ t C T R L + N :
S n i p & a m p ; S k e t c h c u n g c ấ p b a t ù y c h ọ n đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h : h ì n h c h ữ n h ậ t , h ì n h t ự d o v à t o à n m à n h ì n h .
{ h 2 }
N ế u b ạ n c ó m á y t í n h b ả n g W i n d o w s , c h ẳ n g h ạ n n h ư M i c r o s o f t S u r f a c e , H P E N V Y h o ặ c L e n o v o T a b l e t 1 0 .
N ế u b ạ n s ử d ụ n g n ó m à k h ô n g c ó b à n p h í m đ i k è m , p h í m P r t S c n s ẽ k h ô n g k h ả d ụ n g .
G i ả i p h á p t ố t n h ấ t l à s ử d ụ n g c á c n ú t p h ầ n c ứ n g c ó s ẵ n t r ê n m á y t í n h b ả n g c ủ a b ạ n . T r ê n h ầ u h ế t ( n ế u k h ô n g p h ả i t ấ t c ả ) m á y t í n h b ả n g W i n d o w s , b ạ n c ó t h ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h t o à n m à n h ì n h b ằ n g c á c h n h ấ n đ ồ n g t h ờ i l o g o W i n d o w s v à p h í m G i ả m â m l ư ợ n g .
B ạ n s ẽ t h ấ y m à n h ì n h t ố i đ i k h i t h ự c h i ệ n t h a o t á c n à y . Đ i ề u n à y c h o t h ấ y r ằ n g m ộ t ả n h c h ụ p m à n h ì n h đ ã đ ư ợ c c h ụ p . B ạ n s ẽ t ì m t h ấ y ả n h c h ụ p m à n h ì n h t r o n g Ả n h t h ư v i ệ n c ủ a m ì n h , t r o n g t h ư m ụ c Ả n h c h ụ p m à n h ì n h . L ư u ý r ằ n g S n i p & a m p ; S k e t c h c ó g i a o d i ệ n n g ư ờ i d ù n g đ ẹ p c h o m à n h ì n h c ả m ứ n g v à l à m ộ t l ự a c h ọ n t ố t c h o m á y t í n h b ả n g W i n d o w s 1 0 .
{ h 2 }
T r o n g W i n d o w s 1 0 , M i c r o s o f t đ ã g i ớ i t h i ệ u G a m e B a r k h ả d ụ n g k h i c h ơ i n h i ề u t r ò c h ơ i k h á c n h a u .
M ộ t t r o n g n h ữ n g đ i ề u b ạ n c ó t h ể l à m v ớ i G a m e B a r n à y l à c h ụ p ả n h m à n h ì n h c ủ a c ử a s ổ t r ò c h ơ i đ a n g h o ạ t đ ộ n g .
T r o n g k h i c h ơ i , h ã y n h ấ n c á c p h í m W i n d o w s + A l t + P r t S c n v à ả n h c h ụ p m à n h ì n h s ẽ t ự đ ộ n g đ ư ợ c t ạ o v à l ư u t r ữ t r ê n m á y t í n h h o ặ c t h i ế t b ị W i n d o w s 1 0 c ủ a b ạ n .
B ạ n c ũ n g c ó t h ể m ở G a m e B a r b ằ n g c á c h n h ấ n W i n d o w s + G , s a u đ ó n h ấ p h o ặ c n h ấ n v à o n ú t “ C h ụ p ả n h m à n h ì n h ” đ ư ợ c đ á n h d ấ u b ê n d ư ớ i .
Ả n h c h ụ p m à n h ì n h đ ư ợ c l ư u t r o n g T h ư v i ệ n V e o c ủ a b ạ n , t r o n g t h ư m ụ c Ả n h c h ụ p .
{ h 2 }
N h ư b ạ n c ó t h ể t h ấ y , c ó n h i ề u c á c h đ ể c h ụ p ả n h m à n h ì n h t r o n g W i n d o w s . T r ừ k h i c ó n h u c ầ u p h ứ c t ạ p , b ạ n c ó t h ể s ử d ụ n g c á c c ô n g c ụ v à t í n h n ă n g t í c h h ợ p s ẵ n m à k h ô n g c ầ n p h ả i c à i đ ặ t ứ n g d ụ n g c ủ a b ê n t h ứ b a c h o t á c v ụ n à y . B ạ n s ẽ n h ậ n đ ư ợ c k ế t q u ả t ư ơ n g t ự v à c h ỉ c ầ n m ộ t c h ú t n ỗ l ự c . T r ư ớ c k h i k ế t t h ú c h ư ớ n g d ẫ n n à y , h ã y c h o c h ú n g t ô i b i ế t c á c h c h ụ p ả n h m à n h ì n h y ê u t h í c h c ủ a b ạ n t r o n g W i n d o w s . B ì n h l u ậ n b ê n d ư ớ i v à c h ú n g t a h ã y n ó i c h u y ệ n .
Đ ă n g b à i đ á n h g i á

Bạn vừa xem xong bài viết về chủ đề cách chụp màng hình laptop. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy chia sẽ nó nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Bạn có thể xem thêm một số thông tin mới nhất về chủ đề cách chụp màng hình laptop trên Bing tại đây.


Leave a Reply

Your email address will not be published.